手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说逝童子经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
shì
tónɡ

jīnɡ


西
jìn
shā
mén
zhīwén

shì


shí


zài
luó
yuè


shé
jué
shān
zhōnɡ

pínɡ
dàn

cónɡ
zhū

qiū


jiā
shā

chí
yìnɡchénɡ
fēn
wèi


xínɡ
xiànɡ

jiā
luó
yuè
mén


jiā
luó
yuè
yǒu


nián
shí
liù

mínɡ
yuē
shì

shí
zài

sān
mén
nèi
yáo
jiàn

lái

shēn
yǒu

xiànɡ

rónɡ
mào
duān
zhènɡ

xīn

ān
jìnɡ

zhū
ɡēnxiànɡ
zhōnɡ
ɡuānɡ
chū

yǐnɡ
yào
耀
jué
shū

yàn
mínɡ
chì
shènɡ

ruò

zhī
jìnɡ
yuè
shènɡ
mǎn
shí


zhào
mén
nèi

shì
jiàn


shì

xīn
zhōnɡ
huānrán
ér
jīnɡ

biàn
便

shànɡ
tánɡ

wèi

shuō

yán

jīn
ɡuānɡ

bǎi
suǒ
jiàn
wén

jīn
lái
zhù
zài
wài

dānɡ


suǒ
qiú

wēi

ɡuò
fàn
wánɡ

ɡuānɡ
yán
shū
zhū
tiān

āi

ɡù
lái
ěr

yuàn

chí

zhīwén
shì
yán


ɡào
yuē
:“
:“


suǒ
chēnɡ
zhě


rén

pín
qiónɡ


wèi
dānɡ

ér
huò
zāi

jīn
suǒ
yán
zhě

shū。”
。”

ěr
shí


biàn
便

shén

xiàn
huà

fànɡ
shēn
ɡuānɡ
mínɡ

chè
zhào

chónɡ
mén
nèi

jìn
wéi

mínɡ

shì
ɡǎn

wēi
shén


wèi

shuō

yánrén
jiàn
huǒ

duān

tóu

zhōnɡ


shàn
xiànɡ

zhě


zéi


shì

tiān
rén
zhōnɡ

zūn

zhì
shènɡ


shànɡ

shì
zuì

ɡònɡ
yǎnɡ

shī
jīn
suǒ
yǒu
shí
fèn

yuàn

yònɡ
fènɡ
shànɡ
zūn


huān
nán
chánɡ
zhí

suǒ
yǒu
hǎo


shí


shì

shì
chí
chū


suǒ


tóu
miàn
zhuó


wèi

zuò


què
zhù

miàn

chā
shǒu


yán
:“
:“
jīn

jiàn

lái


xīn
ɡōnɡ
jìnɡ
zhù
wéi

jiā
āi
shòu

suǒ
shī
。”
。”


yìnɡ
shí
shòu
zhī

wèi
shì
shuō

yán
qiān


nénɡ
shàn
xiū
zhì
shī

jīn

ɡònɡ
yǎnɡ


suǒ
niànshì
wén

suǒ
shuō

yányuàn

ɡuìwànɡ
shì
fàn

dàn
yuàn
zuì
zhì
huìér

shànɡ

ěr
shí

tiān

shì
xià

shì
qián

shuō

yán

cái
yònɡ


shī


qiú

zhě
nán

dào
chánɡ
shì
shì
shī


ruò


bǎo

jīnɡ

qiān

亿
jié

hénɡ
xínɡ

ài
xīn

shī


jué

shànɡ
dào

shì


tiān

shì

shuō

yán
ɡōnɡ
jiànɡ

zhě

huò


xià


biàn
便

duàn

shù


zhuó
shāo

jiàn


jìn

shān

xínɡ

cónɡ
wēi


qiú
dào


shì

mínɡ

yònɡ

shī

ér

chénɡ

dào


yǒu
xìn
jīnɡ
jìn


wéi
shì
jiān
jiànɡ

tiān

shì

wèi
shì
shuō

yánqiú
zūn
tiān

shì
fànxiǎn
nénɡ
yìnɡ
dào
shèn
nán

shì

tiān

shì

shuō

yán

shè
shǐ
使

tiān
xià

mǎn
zhōnɡ
huǒ
dònɡ
ránshēn
biàn
tóu

zhōnɡ

shě


jiǎ
lìnɡ

qiè
rén

jiē
ɡònɡ
zéi
hài

yuàn
chánɡ

xīn
xiànɡ

zhōnɡ

fèi

dào

cuì
zāi
shì
fàn
tiān


jiē
wéi


yuàn
ɡuī

qiè
zhì

yǒnɡ
ruò
shī

xiónɡ

tiān

shì

wèi
shì
shuō


yán

kuài
zāi

shàn


nǎi
yǒu
jìnɡ
zài

zhuān
jīnɡ
xiànɡ

dào

xiǎnɡ


zuò

shì

tiān

shì

shuō

yán

tiān
wánɡ
qiě


shànɡ
dào

jīnɡ
jìn

fěi
xiè

huì

shì
wéi


shì

tiān

shì

rán

shí


wèi
shì
shuō

yán
wǎnɡ
shì

jìnɡ
shì

qiān

xīn
chánɡ
yuàn

dàoān
qún
shēnɡ

hòu
shí
èr

亿
jié

zhōnɡ

duò
è
dào

dàn
duō
xiū

shàn

hénɡ

xīnɡ
zūn


dānɡ
bǎi

亿
fǎn

zuò
wánɡ
zhē
jiā
yuè


wéi

tiān
wánɡ

měi
zhé
xínɡ
zhènɡ

yòu
dānɡ
wéi

shì

wèi
chánɡ
yuǎn
fàn
xínɡ

hòu
shēnɡ
dōu
shuài
tiān

rán

dào

chénɡ

dānɡ

qiān
ɡuó
jiè

zhōnɡ
yānɡ

zuò

mínɡ
yuē


jié


qiè


shì

qiān
ɡuó
ɡè
hénɡ
ɡuǎnɡ
广


bǎi

shí

ɡōnɡ
qiánɡ
zhī
yán
shì


qiè
jiē

bǎo

chū
huì
shuō

shí

liù
shí
qiān

亿
rén

wéi

jiē

ā
luó
hàn

zài
huì
shuō

shí


shí
qiān

亿
rén

jiē

luó
hàn
huì

suǒ

wéi
shèn
zhònɡ

sān
huì
shuō

shí

suǒ

shèn
zhònɡ
duō


ɡòu

jìnɡ
huì
suǒ
zhuó

shì
shí

chà
zhōnɡ


yǒu
luàn
è
zhònɡ

jiē

xiànɡ
dàoqiè
xínɡ
zhōnɡ
zhí


bìnɡ
zhī
yōu


dōu


shì

shí
rén
jiēzhǎn
zhuǎn
xiānɡ
niàn
ān

tiān

sān
shí


cái

yān

chén

hán
shǔ
chánɡ
tiáo
shì


rén
ruò
gān
zhǒnɡ


xìnɡ
zhī
nán


ruò

xīnɡ
shàn

jìnɡ
ài


zhě

ɡònɡ
yǎnɡ
dānɡjīn

yǎn
shìsuǒ
dānɡ
xínɡ

miàn

zhènɡ
jué
qián
huì
yǎn

zhū


yǒu
shù

jīnɡjìn

ruò


shù
jìnɡ


bào


liànɡ


shuō
shì
jué


jiā
luó
yuè

shì

tiān

shì


zhū

qiū

wén
jīnɡ
huān


jiē
qián
wèi

zuò

ér


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)ɡuān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说逝童子经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活