手机学佛网
用善的尺度记录人生!

大乘遍照光明藏无字法门经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shènɡ
biàn
zhào
ɡuānɡ
mínɡ
zànɡmén
jīnɡ

tánɡ
zhōnɡ
tiān
zhú
sān
zànɡ

shīluó


shì

wén


shí


zhù
wánɡ
shè
chénɡ

shé
jué

shān


qiū
sēnɡ

liànɡ
bǎi
qiān

亿

yóu

zhònɡzhū
qiè
jiē


zhì
shàn
quán


nénɡ
tōnɡ
zànɡ


yào
shuō
biàn

wéi
zhēn


yǒnɡ
měnɡ
jīnɡ
jìn
yǒnɡ

ɡài
chán

tiáo

zhū
ɡēn

suǒ
zhí
zhuó

lián
mǐn
zhònɡ
shēnɡ

shìài
zhònɡ
shí
zhì


bǎo
zhōu

cán
kuì
wéi
shēn

dìnɡ
huì
wéi
shǒu
bēi
ér
wéi

xìnɡ

zhī
shàn

shàn

shí

shí


zhào
liǎo
èr
kōnɡ
zhù
shènɡ
miào
mínɡ
chēng
yǒnɡ
ān
wěn
mián

jué
dìnɡ
xiū
xíng
zuì
shànɡ
zhī


yǒnɡ

tāi
zànɡ
xià
liè
zhī
shēn

shì
xiàn
shòu
shēnɡ
shǒu

ɡuó


zhū
suǒ
shī
wéi

biàn
xián
shànsān
jiè
nénɡ
jiù
sān
jiè


xíng
qīnɡ
jìnɡ
shàn
jiē
shì
ɡōnɡmínɡ
yuē

shènɡ

wéishènɡ

hènɡmiào
yīnměi
yīnbiàn
biàn
zhū
qiān

wǎnɡ
xiǎnɡlián
huā
miànlián
huā
yǎnchí
chí
shìshēnɡ
biàn


shì
děnɡqiè
jiē
shì
tónɡ

xiànɡ
lèizhònɡ
zhōnɡ
ér
wéi
shànɡ
shǒu

ɡè
ɡè


juàn
shǔ
děnɡ


ěr
shí

ɡuān
shì
yīn
liànɡ

shù
ɡuàn
dǐnɡ
shòu
zhí
zhū


zhònɡ
zhī
suǒ
wéi
ràoshì
liànɡ

亿

fàn
tiān
zhònɡ
zhī
suǒ
wéi
rào

shènɡ

wéi
liànɡtiān
zhǔ

shì
zhī
suǒ
wéi
rào


kōnɡ
zànɡ
liànɡ

tiān
wánɡ
zhònɡ
zhī
suǒ
wéi
rào

zhònɡ
suǒ
zhī
shí
liànɡ
cǎi

zhī
suǒ
wéi
rào


xián

kōnɡ
jiànzhǐ
zhū
ɡài
liànɡ
shàn
qiǎo
yào
wánɡyào
shànɡ


děnɡ

ɡè


liànɡzhònɡ
zhī
suǒ
wéi
rào

zhǎnɡ
lǎo
shè


qián
liánjiā
shè
děnɡ

ɡè


qiè

ā
luó
hàn
zhī
suǒ
wéi
rào

nǎi
zhì
shí
fānɡ
hénɡ

shā
děnɡ


qiè
shì
jiè
suǒ
yǒu

yuè
zhū
tiān

děnɡ

ɡè

wēi
ɡuānɡ
lái
zhì

suǒshénwēi
ɡuānɡ

nénɡ
zhào
yào

yóu
yán

jīn

yòu
yǒu

liànɡ

luó
yán
tiānshuǐ
tiān

chā
jiā
lónɡ
wánɡ

āduō
lónɡ
wánɡ
děnɡjuàn
shǔ
zhī
suǒ
wéi
rào

měi
yīn
qián


wánɡ
liànɡ
qián


zhònɡ
zhī
suǒ
wéi
rào


zhuó
jiā
lóu
luó
wánɡ
亿
jiā
lóu
luó
wánɡ
juàn
shǔ
wéi
rào

nǎi
zhì
shí
fānɡ
hénɡ
shā
shì
jiè

qièɡè
qǐnɡ
juàn
shǔ


lái
zhì

jiān
suō

shì
jiè

chí
zhū
shànɡ
miào
chū
shì
ɡònɡ


ɡònɡ
yǎnɡɡèquè
zhù

miàn

zuò
lián
huā
zuò
zhān
yǎnɡ
shì
zūn

ěr
shí

shènɡ

wéicónɡ
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuózhǎnɡ
xiànɡ

ér
zuò
shì
yán
:“
:“
shì
zūn


wèi

zhònɡ

wèn

lái
èr

zhī


wéi
yuàn

lái
wèi

jiě
shuō

lìnɡ

děnɡ
bèi
xián。”
。”

ěr
shí

shì
zūn
ɡào
shènɡ

wéi


yán
:“
:“
shàn
nánlái

wèi

zhònɡ
shēnɡ
ɡù
chū
xiàn

shì

nǎi
wèiliànɡ
zhònɡ
shēnɡ
chū
xiàn

shì

shàn
nánjīn
nǎi
nénɡ
wèi

zhònɡ
ɡù

qǐnɡ
wèn


èr

zhī


suí

suǒ
wèn

dānɡ
wèi

shuō
。”
。”


shì
shènɡ

wéiménɡ

tīnɡ
yán
:“
:“
shì
zūn

yǒu

děnɡyīnɡ
dānɡ
chú
miè


shǒuyǒu
lái

zhènɡ


jué
zhī


shì
èr


wéi
yuàn
wèi
shuō
。”
。”

ěr
shí


zàn
shènɡ

wéi
yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

shàn
nán
chénɡ
jiù

liànɡ

huì


wéi

lái
jiā
wēi
shén


nǎi
nénɡ
wèn


shì
zhītīnɡ


tīnɡ

shàn

niàn
zhī


dānɡ
wèi

fēn
bié
jiě
shuō
。”
。”


shàn
nán


yǒu

zhǒnɡyīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi

tān


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi
chēn
huì


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi

chī


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi

zhí


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi
xiè
dài


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi
shuì
mián


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi
rǎn
ài


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi

huò


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nányǒu
yīnɡ
dānɡ
chú
miè


děnɡsuǒ
wèi

mínɡ


shì
yīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nánshànɡ
suǒ
shuō

shì
děnɡyīnɡ
dānɡ
chú
miè
。”
。”


shàn
nánwèn
yǒuyīnɡ
shǒu

zhě

jīn
wèi

shuō

shàn
nán


yǒu

zhǒnɡchánɡ
dānɡ
shǒuděnɡsuǒ
wèi

suǒ
quàn

rén


shì
chánɡ
yīnɡ
shǒu
ɡù

ruò

shǒu

shì
shǒu

zhū


lái

qiè
jiè
zànɡ


zhū
ài
mìnɡ
zhě


yīnɡ
shā


ài
cái
zhě


yīnɡ
dào


ài

zhě

yīnɡ
qīnài
shí


yīnɡ
kuánɡàiyīnɡ
jiànài
zhènɡ
zhí

yīnɡ
xiéài
róu
ruǎn

yīnɡ
èài
zhǐ

zhōnɡér
shēnɡ
tānài
rén
shù
zhōnɡér
shēnɡ
chēn
huì


ài
zhènɡ
jiàn
zhōnɡ

jiào

lìnɡ
shēnɡ
xié
jiàn

shàn
nánshì
shuō
yán
:‘
:‘

jīn
jìnɡ
shùn

lái
zhènɡ
jiào
。’
。’
yīnɡ
dānɡ
qín
xīn
shǒu
shì
mínɡ

shǒu
shàn
nánjiàn

shì
zhū


děnɡ


qiú

shànɡzhě


wèi

ɡù
ér
qiú
yǒu
wèi

qiú
zhī
zhě


shàn
nán


shì
ɡù

shuō
:‘
:‘

suǒ
quàn

rén
。’
。’

shì
děnɡyīnɡ
dānɡ
shǒu

。”
。”

ěr
shí

shènɡ

wéi

yán
:“
:“
shì
zūn


děnɡ
zhī


lái

zhènɡ


jué
zhī

wéi
yuàn
wèi

kāi
yǎn


。”
。”


yán
:“
:“
shàn
nányǒu


ér
shì

lái
suǒ
jué
suǒ
zhènɡɡù


zhū

zhōnɡ

jué

zhènɡ


shì

lái
suǒ
zhènɡ
suǒ
jué

shàn
nánqiè
zhū

běn

yǒu


lái
jué
zhènɡ


qiè
zhū

běn

yǒu
miè

lái
jué
zhènɡ


qiè
zhū

xìnɡ

èr
biān

lái
jué
zhènɡ


qiè
zhū

běn

yǒu
shí

lái
jué
zhènɡ
shàn
nánqiè
zhū

jiē
cónɡ


yīn
yuán

ɡù
ér

shēnɡ


ér
shì
yīn
yuán
niàn
niàn

zhù
yóu

diàn
ɡuānɡ


shì

yuán

lái
jué
zhènɡ

shì
ɡù

shuō

yīn
yuán
ɡù
ér
zhū

shēnɡ


yīn
yuán
ɡù
ér
zhū

miè

ruò

yīn
yuánbào


shì
děnɡ
shì

lái
jué
zhī
。”
。”


shàn
nánshì
suǒ
jué

qiè

xìnɡ

shì
mínɡ
biàn
zhào
ɡuānɡ
mínɡ
zhī
zànɡ

shàn
nánɡù

xìnɡ
mínɡ
zhī
wéi
zànɡ


zhū
zhònɡ
shēnɡ
shì
chū
shì
zhì

jiē


zànɡ
ér

shēnɡ
ɡùshí
zhì
ɡuān


xìnɡ

zhì


shēnɡ
ɡù
mínɡ
wéi
zànɡ
shàn
nán

shuō

qiè
zhū


huàn

yàn

shuǐ
zhōnɡ
yuè


shì
děnɡ
shì

lái
jué
zhènɡ

yòu
shàn
nán


zhū

xìnɡ
xiànɡ

wèi
jiě
tuō


shì
děnɡ
shì

lái
jué
zhènɡ

shàn
nánshì
jiě
tuō

wèi

xìnɡ

shì
mínɡ
biàn
zhào
ɡuānɡ
mínɡ
zhī
zànɡ
。”
。”

shàn
nán


yòu
yǒulái
jué
zhènɡ


děnɡsuǒ
wèi
zhū


shēnɡ

miè


zēnɡ

jiǎn


lái


shě

fēi
yīn
fēi
yuán


shì
děnɡ


lái
jué
zhènɡ
shàn
nánlái
liǎo
zhī

qiè
zhūyǒu

xìnɡ


wéiyǒu
wén

zhī
suǒ
biàn
shuō


shì
zhī


lái
jué
zhènɡ

shàn
nánshànɡ
suǒ
shuō

shì
zhīshì

lái
suǒ
jué
suǒ
zhènɡ
。”
。”

dānɡ

shuō

biàn
zhào
ɡuānɡ
mínɡ
zànɡshí

yǒu
wēi
chén
shù
zhū


děnɡ

zhù
shí


yòu
yǒu

liànɡ
zhū


děnɡ
zhù

zhū


yòu
yǒu

liànɡ
zhū


děnɡ
zhènɡ

bǎi
qiān
zhū

sān
mèi

yòu
yǒu

liànɡ
chén
shù
zhònɡ
shēnɡ

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

yòu
yǒu

liànɡ

biān
zhònɡ
shēnɡ

ā
luó
hàn
ɡuǒ

yòu
yǒu

liànɡ

biān
zhònɡ
shēnɡ

tuōè
饿
ɡuǐ

chù
shēnɡ
zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhū


shēnɡ
rén
tiān
zhōnɡ
shòu
shènɡ
miào


zhū
zài
huì
zhònɡ


tánɡ
juān


yǒu

rén
ér
kōnɡ
ɡuò
zhě

ěr
shí


ɡào
luó
hóu
luó
yán
:“
:“
shàn
nán

yào

dānɡ
shòu
chí
。”
。”

shí

huì
zhōnɡ

yǒu
jiǔ
shí

亿

wén
shìchénɡ

shén
yán
:“
:“
shì
zūn


děnɡ
shì

suō

shì
jiè
hòu
shí
hòu
fēn

jiàn
yǒu
kān
nénɡ
wéi


zhě


dānɡ
wèi

xuān
shuō
shì
jīnɡ

wéi
yuàn
shì
zūn


wéi

!”
!”

ěr
shí


tiān
wánɡyán
:“
:“
shì
zūn

ruò
dānɡ
lái
shì
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

nénɡ
yǒu
shòu
chí

jīnɡ
diǎn
zhě


dānɡ
yōnɡ


zhū
yǒu
yuàn
qiú
jiē
lìnɡ
mǎn
ɡù


shàn
nán


shàn

rén

nénɡ
chí

jīnɡ
shì


ɡù
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn
jiàn
jiǔ
shí

亿
zhū


děnɡ


tiān
wánɡ

shì
qǐnɡ


biàn
便
zuò
shì
yán
:“
:“
shàn
nán
suǒ
shuō
biàn
zhào
ɡuānɡ
mínɡ
zànɡmén
lái
wèi
céng
yǎn
shuō

jīn
wèi

děnɡ
ér
yǎn
shuō
zhī

shàn
nánwèi
lái
shì
zhū
zhònɡ
shēnɡ
děnɡ

ruò

wén


yǒu

mén

dānɡ
zhī
shì
rén
jiǔ

chénɡ
jiù

liànɡ

huì

dānɡ
zhī
shì
rén

wéi
chénɡ
shì
ɡònɡ
yǎnɡdānɡ
zhī
shì
rén

wéi

dān

dānɡ
zhī
shì
rén
jué
dìnɡ
dānɡ

chénɡ
jiù
biàn
cái

dānɡ
zhī
shì
rén
jué
dìnɡ
dānɡ

qīnɡ
jìnɡdānɡ
zhī
shì
rén
lín
mìnɡ
zhōnɡ
shí
dìnɡ
dānɡ

jiàn
ā

tuó

zhònɡ
zhī
suǒ
wéi
rào

dānɡ
zhī
shì
rén
chánɡ
jiàn

shēn
zài
línɡ
jiù
shān

jiàn

děnɡ
zhū


zhònɡ

dānɡ
zhī
shì
rén

wéijìn

zànɡ

dānɡ
zhī
shì
rén


宿
mìnɡ
zhì

dānɡ
zhī
shì
rén

duò
è
dào
。”
。”

shàn
nán


jīn

shuō
shì
wèi
céng
yǒu


ruò
dānɡ
lái
shì
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

shè
yǒu

zuò


děnɡ
zuì

wén


mén
ruò
nénɡ
shū
chí

sònɡ
jiě
shuō

huò
quàn

rén
shū
chí

sònɡ


jiě
shuō


jiàn
shì
rén

duò
è
dào


rén
suǒ
yǒu
zhū
fán
nǎo
zhànɡ


zhànɡ

bào
zhànɡ
jiē

qīnɡ
jìnɡ


rén
lái
shìyǎn


rén

wéi

qiè
zhū

suǒ
ɡònɡ
ɡuàn
dǐnɡ


rén

wéi
zhū

shì
zūn

zhū


zhī
suǒ

niàn


rén
lái
shì

zài
zài
suǒ
shēnɡzhū
ɡēn


yǒu
quē
jiǎn
。”
。”


shuō
shì
jīnɡ


shènɡ

wéi

děnɡ


zhū

qiū

tiān
lónɡwén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xíng

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

yuàn


gōng


qiè


děng

zhòng
shēng

jiē
gòng
chéng

dào

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 大乘遍照光明藏无字法门经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活