手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说腹中女听经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō

zhōnɡ

tīnɡ
jīnɡ

běi
liánɡ
tiān
zhú
sān
zànɡ

shī
tán

chèn


zài
luó
yuèzhū
qiū
sēnɡ


qiū


yōuyōuzhū
tiān
rén
mín

yānɡ
shù
ɡònɡ
huì

tīnɡ

shuō
jīnɡ

shí

huì
zhōnɡ
yǒu
jiā
luó

huái
怀
rèn
zài
zuò


zhōnɡ

chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡshǐ
使
zhònɡ
huì
jiàn
zhī

biàn
便
xiàn

ɡuānɡ
mínɡ

zhào
jiā
luó


zuò
zhōnɡ
zhònɡ
rén

jiē
jiàn

zhōnɡ

chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡ


zhào
jìnɡ

yǒuchí

zhǒnɡ
shēnɡ

wèn

zhōnɡ

yán
:“
:“

chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡɡù
ěr
?”
?”


yònɡ

wēi
shén
yán
:“
:“

shì
jiān
rén
jiē
xínɡ
shí
è


lìnɡ
xínɡ
shí
shàn

shì
ɡù
chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡ

yòu

shì
jiān
rén
tān
yín

chēn
huì


chī

shēnɡ


jué

shì
ɡù
chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡ


yònɡ
shì
jiān
rén

xiào
shùn
ɡònɡ
yǎnɡ
shā
mén

luó
mén
dào
rén

shì
ɡù
chā
shǒu
tīnɡ
jīnɡ
。”
。”

shí


shuō
shì

jìnɡ
biàn
便
shēnɡtài

cónɡ
yòu
xié
shēnɡ


wèi
liù
fǎn
zhèn
dònɡ


kōnɡ
zhōnɡ
yǒu

yānɡ
shù
tiān


rán
yǒu
yīn
yuè
shēnɡ


tiān
zhònɡ
huā

yǒu

rán
qiān

lián
huāchē
lún


bǎo
zuò
jīnɡ

zhuànɡ

qīnɡ
liú
zuò
lián
huā
shànɡ

dāo

tiān
wánɡ
shì
chí
tiān

cónɡ

kōnɡ
zhōnɡ
lái
xiàyán
:“
:“
luǒ
xínɡ
zhuó
zhī
。”
。”


bào
yán
:“
:“


zhuó

zhuānɡ
jiào
wéi
luó
hàn


wéi
fēi

bèi
tónɡ
lèidānɡ
yǒu

lái
。”
。”

:“
:“


wéi
zhuānɡ
jiào


shēn


xīn
wéi
zhì

sān
shí
èr
xiànɡ


shí
zhǒnɡ
hǎo

ěr
nǎi
wéi
zhuānɡ
jiào


ěr
!”
!”

shè
yán
:“
:“


wéi
cónɡ

ɡuó
lái

dānɡ
sònɡ


。”
。”


yán
:“
:“


cónɡ
dōnɡ
nán
fānɡ

chà
lái


ɡuó
mínɡ
qīnɡ
jìnɡshí
wàn

chà


cónɡ
běn
chà
lái

jiàndānɡ
yǒu
chí

lái
zhě
。”
。”

běn
ɡuó

biàn
便

rán
zài

kōnɡ
zhōnɡ
láiyǒu
shēnɡ


jiàn

lái
biàn
便
zhuó


dānɡ


tōnɡ

yòu

běn
ɡuó
rén
jìn


tōnɡ
zhuó


biàn
便
cónɡ
lián
huā
shànɡ
xià
xínɡ
zhì

qiánwèi
liù
fǎn
zhèn
dònɡ

biàn
便
tóu
miàn
zhuó


wèi

zuò


sān
yán
:“
:“
nán


!”
!”

rào
biàn
便
chánɡ
ɡuì


:“
:“
jīn
zuò
zhōnɡ

yǒu
zhū
jiā
luó


yuàn

wèi
shuō
jīnɡ

lìnɡ

nán

shēn
。”
。”


yán
:“
:“shǐ
使

zuò
nán
shǐ
使

zuò

rén

jiē

cónɡ
shēn
xínɡ

。”
。”


yán
:“
:“
yǒu

shìnánděnɡ
wéixīn
wéi


dào

shì
wéi

shì

yòu

rén
shēn
dānɡ
nèi

ɡuān
ɡuān

ɡǔ
jié
xiānɡ
zhù

dàn
jīn

shànɡ


rén
chánɡ
wèi
rénchī
xiāo

shé
wán

ɡǎn
zhòu

chū

chánɡ
wèi
rén
shǐ
使

chánɡ

è

chòu
chù


suī
shì
ɡuó
wánɡ


yóu

wèi
rén


rén
zhònɡ
èshì
。”
。”

shí

zuò
zhōnɡ
jiā
luó


shí

rén

wén

shuō
jīnɡ

huān

yǒnɡ
yuè

qián

tóu
miàn
zhuó


wèi

zuò
yán
:“
:“

yuànxīn
zuò
nán

nán

shēn
zhōnɡ


。”
。”

shí


shí

jiā
luó
yuè
cónɡ
shè
wèi
ɡuó
lái
zhì

suǒ

jiàn
zhū

jiē
zài

qián

biàn
便
xīn
niàn
yán
:“
:“
shī

cáo


。”
。”
biàn
便
wèn
shè


:“
:“


rén

shì

cáowéi
shì
jiān
?”
?”

shèyán
:“
:“

zuò

qiū


qīnɡ
dānɡ
tīnɡ
fǒu
?”
?”

jiā
luó
yuè

yán
:“
:“
ruò

zuò

qiū

zhě

xiān
shǐ
使

cáo
zuò

qiū
sēnɡ
。”
。”

shè
yán
:“
:“
shì

shí

jiā
luó
yuè

jiē

zuò

qiū
。”
。”:“
:“
shàn
nán


lái

jiē
zuò

qiū
。”
。”

tóu


rán
duò

jiā
shā
biàn
便
zhuó
shēn

shǒu
chí
yìnɡ


jiē
qián
wèi

zuò


shí


shí


ɡè
tuō
zhū
huán

jiē

sàn

shànɡ

biàn
便

rán

kōnɡ
zhōnɡ

huà
zuò

shí

jiāo

zhū
yīnɡ
zhànɡ

zhànɡ
zhōnɡ
yǒu

bǎo
chuánɡ

chuánɡ
shànɡ
yǒu
zuò


biān
yǒu

yānɡ
shù


tīnɡ
jīnɡ


shí


rén
jiàn
shì
biàn
huà

jiē

huānyònɡ

wēi
shén

fēi
zhù

kōnɡ


kōnɡ
zhōnɡ

rán
yǒu
huā

ér
sàn

shànɡ

cónɡ

kōnɡ
zhōnɡ
lái
xià

biàn
便

nán

shēn

qián


yán
:“
:“

yuàn
zuò

qiū
。”
。”:“
:“
jiānɡ

shòu
jiè
。”
。”


shòu
jiè

zuò

qiū
sēnɡrán
yǒu
huà
huā
ɡài

chónɡ


jīnɡ

lián
huā
jīnɡ


chí


yán
:“
:“

shì
tiān
shànɡ

tiān
xià

rén
zhī
shīhuā
ɡài
shànɡ


shì
tiān
shànɡ

tiān
xià
zhī
shī
ɡài
shànɡ
zhī
hòudānɡ
wéi
tiān
xià
zhī
ɡài
。”
。”
yán
:“
:“
jīn
dānɡxīn
。”
。”
yán
:“
:“

shǐ
huái
怀

shí


mènɡ
zhōnɡ
chánɡ
jiàn

qiū
sēnɡtān
yín

chēn
huì


chī
xīn

shēn

ān
wěn

zhī


zhōnɡ


wéi
shìshì
lìnɡ

ān
wěn
。”
。”

ěr
shí
xīn
huā
ɡài
biàn
便
chí
shànɡwèi
liù
fǎn
zhèn
dònɡshè


:“
:“

tiān
xià
xīnɡ
xiù
宿
shànɡ

zhī
shù

shì

qián
hòu
suǒ


zhī
shù
。”
。”


yán
:“
:“

qiè
rén
wèi

shì


dānɡ
zuò
zhì
chénɡ
xínɡ
。”
。”
biàn
便
huà
zuò


suì
shā

shēn

dānɡ

shuō
jīnɡ


biàn
huà
shí


yānɡ
shù
rén
jiē


shànɡ
zhènɡ
zhēn
dàoshuō
jīnɡ
jìnɡ

jiē

huān


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)ɡuān
shì
yīn

(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说腹中女听经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活