手机学佛网
用善的尺度记录人生!

太子和休经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

tài


xiū
jīnɡ

sēnɡ
yòu

yún
ān
ɡōnɡ

zhōnɡ
shī

shī
mínɡ
jīn


西
jìn


zài
luó
yuè
zhǐ
ɡuó

shé
jué
shān
zhōnɡ
wàn
rén


qiū
sēnɡ
qiān
èr
bǎi

shí
rén

zhū
yōuyōuzhū
tiān
wánɡ

fàn

shì

rén
mín

ɡuǐ

shén

lónɡ


yānɡ
shù
ɡònɡ
zuò

ā
shé
shì
wánɡ
tài

mínɡ
wéi

xiū


zhǎng
zhě


bǎi
rén

ɡè
chí
jīn
huā
sǎn
ɡài

cónɡ
luó
yuè
ɡuó
chū
xíng


tài

xiānɡ
suí


dào

suǒ

ɡè
chí
sǎn
ɡài
shànɡɡè
chā
shǒu
tóu
miàn
zhuó


wèi

zuò


què
zhù

qián

tàiyán
:“
:“

yīn
yuánduān
zhènɡ


yīn
yuánrén

zhōnɡ
ér
shēnɡ
lián
huā
zhōnɡ


yīn
yuán
nénɡ
zhī
qián
shì

宿
mìnɡ

yuàn

jiā

ēn

dānɡ
wèi

fēn
bié
shuō
zhī
。”
。”


ɡào
tài

:“
:“


rěn


chēn

zhě

hòu
shì
shēnɡ
wéi
rén
duān
zhènɡ
yín

rén
jiāo
tōnɡ
zhě

hòu
shì
shēnɡrén

zhōnɡ

biàn
便

lián
huā
zhōnɡ
huà
shēnɡ
chí
jīnɡ
jiè
jiào
rén

hòu
shì
shēnɡ

biàn
便

zhī

宿
mìnɡ

yānɡ
shù
shì
zhī
shì
。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuán


yǒu
sān
shí
èr
xiànɡ


yīn
yuán
yǒu

shí
zhǒnɡ
hǎo


yīn
yuán
rén
mín
jiàn

shēn
xínɡ

shì
zhī

yàn

?”
?”


ɡào
tài

:“
:“
běn
wéi


shí

hào

shī

rén

zài
suǒ
qiú
suǒ

yǐn
shí

jīn
yín
zhēn
bǎo

chē
ròu
tóu


jiē


rén


suǒ
tān


yònɡ
shì
ɡù


sān
shí
èr
xiànɡ
xīn
āi
niàn
rén
mín

xuān
fēi


dònɡ
zhī
lèi


shì
chìniàn

tuō

yònɡ
shì
ɡùshí
zhǒnɡ
hǎojiàn
yuàn
jiā

shì
xīn
shì
děnɡ

yǒu


yònɡ
shì
ɡù

rén
mín
jiàn

shēn
xínɡ

shì
zhī

yàn

。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuán


zhī
shēn
jīnɡ
zhì
huì


yīn
yuán
zhī
sān
mèi
ān
wěn


yīn
yuán

suǒ

jiē
shǐ
使
rén
wén
zhě
jiē
huān


?”
?”


ɡào
tài

:“
:“shū
jīnɡ

fěnɡ
sònɡ

xué
shuō

yònɡ
shì
ɡù

zhī
shēn
jīnɡ
zhì
huìchánɡ
hào
dìnɡ

xīn
ān

yònɡ
shì
ɡù


sān
mèi
ān
wěnsuǒ


jiē
zhì
chénɡdài
rén

yònɡ
shì
ɡù

suǒ

chénɡ
xìn

rén
wén
zhě
jiē
huān

。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuán


shēn
suǒ
xíng

kǒu
suǒ
yán

xīn
suǒ
niàn
jiē
jìnɡ
jié


yīn
yuán


nénɡ


biàn
便


yīn
yuán
zhònɡ
rén

ɡǎn
fěi
bànɡ

jīnɡ
dào


ɡǎn
fěi
bànɡ

qiū
sēnɡ
?”
?”


ɡào
tài

:“
:“shìjīnɡ
dàoqiū
sēnɡ

yònɡ
shì
ɡù


jìnɡ
jiézhòu

jīnɡ
xíng
jīnɡ
jìn

yònɡ
shì
ɡùnénɡ


biàn
便suǒ


jiē
zhì
chénɡyònɡ
shì
ɡù

rén
mín

ɡǎn
fěi
bànɡ

jīnɡ
dào


ɡǎn
fěi
bànɡ

qiū
sēnɡ
。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuánshòu
寿
mìnɡ
chánɡ


yīn
yuán


bìnɡ


yīn
yuán
jiā
zhōnɡ
jiē

shùn
xiānɡ
zhòng


lìnɡ

rén
bié

?”
?”


ɡào
tài

:“
:“xīn

shā
shēnɡ

yònɡ
shì
ɡù

hòu
shēnɡ

shòu
寿
mìnɡ
chánɡ
chí
dāo
zhànɡ
kǒnɡ

rén

yònɡ
shì
ɡù

hòu
shì
shēnɡ


bìnɡjiàn
rén
yǒu
dòu
biàn


xíng
jiù
jiě
lìnɡyònɡ
shì
ɡù

hòu
shì
shēnɡ

rén

bié

。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuán
cái


yǒu

nán


yīn
yuán

wánɡ
cái

rén

jié
dào


yīn
yuán

zūn
zhě
háo
ɡuì

?”
?”


ɡào
tài

:“
:“


zhì
xiá


chī

yònɡ
shì
ɡù

nán

shī


tān


zhě


wánɡ
cái


jiàn
rénqián
cái
yònɡ
shì
ɡù


wéi
zūn
zhě
shā


ɡònɡ
ɡāo

yònɡ
shì
ɡù


wéi
háo
zūn
ɡuì
。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuántiān
yǎn
dònɡ
shì


yīn
yuán
tiān
ěr
chè
tīnɡ


yīn
yuán

zhī
shì
jiān
shēnɡ

suǒ

shàn
è

?”
?”


ɡào
tài

:“
:“


zhōnɡ
rán
dēnɡ

yònɡ
shì
ɡù


tiān
yǎn
dònɡ
shì
chí
chāng

yuè


zhōnɡ

yònɡ
shì
ɡù

tiān
ěr
chè
tīnɡ
sān
mèi

chán

yònɡ
shì
ɡù

zhī
shì
jiān
shēnɡ

suǒ

shàn
è
。”
。”

tàiyán
:“
:“

yīn
yuánfēi
xíng

shén

niàn


yīn
yuánniàn
qián
shì

yānɡ
shù
jié
zhī
shì


yīn
yuán
biàn
便
jué
mìnɡ
?”
?”


ɡào
tài

:“
:“shī
chí
chēxiànɡ


luóluò
tuó
rén

yònɡ
shì
ɡù


fēi
xíng

shén

niàn
zhū

sān
mèi
shén


cónɡ
xué

jiào
rén

yònɡ
shì
ɡù


niàn
qián
shì

yānɡ
shù
jié
zhī
shìsuǒ
zhuó

yònɡ
shì
ɡù

biàn
便


huán
jué
mìnɡ
。”
。”

tàiyán
:“
:“yīn
yuán

zhì

ɡuó


yīn
yuán

zhī
hòu
shì


qiū
sēnɡ


yīn
yuán

ɡuānɡ
mínɡ
biàn
zhào
shí
fānɡ
?”
?”


ɡào
tài

:“
:“


chánɡ
duō
yuàn

yònɡ
shì
ɡù


zhì

ɡuó
shī

rén
mín


jiào
rén
xíng
liù

luó

jīnɡ

yònɡ
shì
ɡùqiū
sēnɡchí

bǎo

zuò
sǎn
ɡài
shànɡ

yònɡ
shì
ɡù


ɡuānɡ
mínɡ
biàn
zhào
shí
fānɡ
。”
。”


wèi
tài

fēn
bié
shuō
shì
shì

tài

shèn

huān
bǎi
zhǎng
zhě

jiē

huān


tàiyán
:“
:“

hòu
shì


suǒ
shuō


shòu
xíng

jiē
dānɡ


。”
。”xiào

kǒu
zhōnɡ


ɡuānɡ
chū


zhào
shí
fānɡ


qián

chánɡ
ɡuì
chā
shǒu


yán
:“
:“


wànɡ
xiào


yīn
yuán


ɡuānɡ
chū


zhào
shí
fānɡ

?”
?”


ɡào
:“
:“
tīnɡ

shuō
zhī

tài


xiū


bǎi
zhǎng
zhě


qián
shì
ɡònɡ
yǎnɡ
bǎi

亿


jiē
xíng


dào

nǎi
qián
shì


jié
luó

shí

shì

bǎi
rén
jiēsuǒ
jiào

hòu
shì

dānɡ

ɡònɡ
huì

ɡònɡ
yǎnɡ
liù

亿


què
hòu

jié

jié
mínɡ
wéiluó


ɡònɡ
huì

jié
zhōnɡ


bǎi
rén
qián
hòu
jiē
tónɡmínɡ
wéi
ruò

jǐng
tóu
tuó


hòu
zuò

shí


ɡuó

dānɡ

ā

tuó

ɡuó

ɡuó
zhōnɡ


wǎnɡ
lái
fēi
xíng
zhě

biàn
huà
zhě

jiē

ā

tuó

ɡuó
zhōnɡ
zhūrén
wén
shì
jīnɡ

jiē
dānɡ
shēnɡ
ā

tuó

ɡuó
zuò
wén
shū
shī
sān


hòu
shì
zuò

zhě

dānɡ

ā

tuó

。”
。”

shuō
jīnɡ


tài


xiū


bǎi
zhǎng
zhě


zhū
qiū
sēnɡ


qiū


yōuyōuzhū
tiān

fàn

rén
mín

ɡuǐ

shén

lónɡ

jiē

huān


qián
wèi

zuò

ér


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

yuàn


gōng


qiè


děng

zhòng
shēng

jiē
gòng
chéng

dào

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 太子和休经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活