手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说父母恩难报经注音版

wen
ru
shi

yi
shi

po
qie
po
zai
she
wei
cheng
qi
shu
ji
gu
du
yuan

er
shi

shi
zun
gao
zhu
bi
qiu


fu
mu
yu
zi
you
da
zeng
yi

ru
bu
chang
yang

sui
shi
jiang
yu

si
da
de
cheng

you
jian
fu
fu

zuo
jian
fu
mu

jing
li
qian
nian

zhèng
shi
使
bian
便
li
bei
shang

ran
wu
you
yuan
xin
yu
fu
mu

ci
zi
you
bu
zu
bao
fu
mu
en

ruo
fu
mu
wu
xin
jiao
ling
xin

huo
an
yin
chu

wu
jie
yu
jie
jiao
shou

huo
an
yin
chu

bu
wen
shi
使
wen
jiao
shou

huo
an
yin
chu

qian
tan
jiao
ling
hao
shi

quan
le
jiao
shou

huo
an
yin
chu

wu
zhi
hui
jiao
ling
xia
hui

quan
le
jiao
shou

huo
an
yin
chu

ru
shi
xin
ru
lai

zhi
zhen

deng
zheng
jue

ming
xing
cheng

wei
shan
shi

shi
jian
jie

wu
shang
shi

dao
fa
yu

tian
ren
shi

hao
fo
shi
zun

jiao
xin
fa
jiao
shou

huo
an
yin
chu

zhu
fa
shen
shen

xian
shen
huo
guo

yi
wei
shen
shen

ru
shi
zhi
zhe

ming
tong
ci
xing

jiao
ling
xin
sheng
zhong

ru
lai
sheng
zhong
shen
qing
jing
xing

zhi
bu
qu
chang
he
he

fa
fa
cheng
jiu

jie
cheng
jiu

san
mei
cheng
jiu

zhi
hui
cheng
jiu

jie
tuo
cheng
jiu

jie
tuo
jian
hui
cheng
jiu

suo
wei
sheng
zhong

si
shuang
ba
bei

shi
wei
ru
lai
sheng
zhong

zui
zun
zui
gui

dang
zun
feng
jing
yang

shi
shi
jian
wu
shang
fu
tian

ru
shi
zhu
zi

dang
jiao
fu
mu
xing
ci

zhu
bi
qiu
you
er
zi

suo
sheng
zi

suo
yang
zi

shi
wei
bi
qiu
you
er
zi

shi
gu
zhu
bi
qiu

dang
xue
suo
sheng
zi

kou
chu
fa
wei

ru
shi
zhu
bi
qiu

dang
zuo
shi
xue


er
shi

zhu
bi
qiu
wen
fo
suo
shuo

huan
xi
feng
xing

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说父母恩难报经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活