手机学佛网
用善的尺度记录人生!

维摩诘经注音


shàng
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nàn
zāojīn
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
jiě

lái
zhēn
shí
běn
shī
shì
jiā
móu(三称)

wéi

jié
suǒ
shuō
jīng

jiě
tuō

mén

yáo
qín
sān
zàng

shī
jiū

luó
shí


guó
pǐnshì

wén


shí


zàiān
luó
shù
yuán
qiū
zhòng

qiān
rén
sān
wàn
èr
qiān

zhòng
suǒ
zhī
shí


zhì
běn
xíng
jiē

chéng
jiù

zhū

wēi
shén
zhī
suǒ
jiàn


wéi


chéng

shòu
chí
zhèng


néng
shī

hǒu

míng
wén
shí
fāng

zhòng
rén

qǐng

yǒu
ér
ān
zhī

shào
lóng
sān
bǎo

néng
shǐ
使

jué

xiáng


yuàn

zhì
zhū
wài
dàoqīng
jìng

yǒng

gài
chán

xīn
cháng
ān
zhù

ài
jiě
tuō

niàn
dìng
zǒng
chí

biàn
cái

duàn


shī

chí
jiè

rěn


jīng
jìn

chán
dìng

zhì
huì


fāng
biàn
便dài

suǒ

rěn


néng
suí
shùn
zhuǎn

tuì
退
lún

shàn
jiě

xiāng

zhī
zhòng
shēng
gēn

gài
zhū

zhòng


suǒ
wèi

gōng

zhì
huì

xiū

xīn

xiāng
hǎo
yán
shēn

xiàngshě
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shì
hǎo

míng
chēng
gāo
yuǎn


shēn
xìn
jiān


yóu
ruò
jīn
gāng


bǎo

zhào
ér

gānzhòng
yán
yīn
wēi
miàoshēn

yuán


duàn
zhū
xié
jiàn

yǒu

èr
biān


yǎn


wèi
yóu
shī

hǒu


suǒ
jiǎng
shuō
nǎi

léi
zhèn


yǒu
liàng


guò
liàng


zhòng

bǎo

hǎi
dǎo
shī

liǎo

zhū

shēn
miào
zhī


shàn
zhī
zhòng
shēng
wǎng
lái
suǒ


xīn
suǒ
xíng

jìn

děng
děng


zài
huì

shíwèi

shí


gòng

guān


qiè
zhū
è

mén

ér
shēng

dào

xiàn

shēn

wéi


wáng

shàn
liáo
zhòng
bìng

yīng
bìng

yào

lìng


xíng


liàng
gōng

jiē
chéng
jiù


liàng


jiē
yán
jìng


jiàn
wén
zhě


méng


zhū
yǒu
suǒ
zuò


táng
juān


shì

qiè
gōng

jiē

míng
yuē

děng
guān
děng
guānděng

děng
guāndìng

zài
wáng

zài
wáng
xiàngguāng
xiàngguāng
yán
yánbǎo
biàn
bǎo
shǒubǎo
yìn
shǒucháng

shǒucháng
xià
shǒucháng
cǎn
gēn
wángbiàn
yīn
kōng
zàngzhí
bǎo
bǎo
yǒngbǎo
jiàn
wǎngmíng
wǎng
yuán
guānhuì
bǎo
shèngtiān
wánghuài
diàn

zài
wánggōng

xiàng
yánshī

hǒuléi
yīnshān
xiàng

yīnxiāng
xiàngbái
xiāng
xiàngcháng
jīng
jìn
xiū
miào
shēnghuá
yánguān
shì
yīn

shìfàn
wǎngbǎo
zhàng
shèngyán
jīn
zhū

wén
shū
shī


wáng

shì
děng
sān
wàn
èr
qiān
rén


yǒu
wàn
fàn
tiān
wáng
shī

děng

cóng


tiān
xià

lái


suǒ
ér
tīngyǒu
wàn
èr
qiān
tiāncóng


tiān
xià

lái
zài
huì
zuò

bìng


wēi

zhū
tiān

lóng

shén


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié
děng


lái
huì
zuò

zhū

qiū


qiū


yōuyōu
lái
huì
zuò


shí
liàng
bǎi
qiān
zhī
zhòng

gōng
jìng
wéi
rào
ér
wéi
shuō


shān
wáng
xiǎn


hǎi

ān
chù
zhòng
bǎo
shī

zhī
zuò
qiè
zhū
lái

zhòng

ěr
shí
chéng
yǒu
zhǎng
zhě


míng
yuē
bǎo
bǎi
zhǎng
zhěchí

bǎo
gài

lái


suǒ

tóu
miàn


gài
gòng
gōng
yàngzhī
wēi
shén

lìng
zhū
bǎo
gài

chéng

gài

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

ér

shì
jiè
guǎng
广
cháng
zhī
xiàng


zhōng
xiàn

yòu

sān
qiān

qiān
shì
jiè

zhū


shān

xuě
shān


zhēn
lín
tuó
shān
zhēn
lín
tuó
shān

xiāng
shān

bǎo
shān

jīn
shān

hēi
shān

tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shān


hǎi
jiāng


chuān
liú
quán
yuányuè
xīng
chén

tiān
gōng

lóng
gōng

zūn
shén
gōng


xiàn

bǎo
gài
zhōng

yòu
shí
fāng
zhū


zhū

shuōxiàn

bǎo
gài
zhōng

ěr
shí


qiè

zhòng


shén


tàn
wèi
céng
yǒu


zhǎngzhān
yǎng
zūn
yánzàn
shě


shì
zhǎng
zhě

bǎo

qiánsòng
yuē

"
"

jìng
xiū
guǎng
广

qīng
lián

xīn
jìng


zhū
chán
dìng

jiǔ

jìng

chēng

liàng

dǎo
zhòng
shǒu


jiàn

shèng

shén
biàn


xiàn
shí
fāng

liàngzhōng
zhū

yǎn
shuōshì

qiè

jiàn
wén


wáng


chāo
qún
shēng

cháng


cái
shī

qiè

néng
shàn
fēn
bié
zhū

xiāng

ér

dòngzhūzài

shì


shǒu


wáng

shuō


yǒu

yīn
yuán

zhū

shēng
zào

shòu
zhě

shàn
è
zhīwáng

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 维摩诘经注音
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活