手机学佛网
用善的尺度记录人生!

菩萨生地经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音shēnɡ

jīnɡ


ròu
zhī
yōu


zhī
qiān

wén

shì


shí


yóu

jiā
wéi
luó
wèi
ɡuó
.
.
shì
shì
jīnɡ

.
.


lèi
shù
xiàbǎi

qiū
zhònɡ


shì
shí

chénɡ
zhōnɡ
yǒu
shì
zhǒnɡ
zhǎng
zhě


mínɡ
chā

jié

xíng


suǒ


shǒumiàn
zuò

chā
shǒu


yán
:“
:“xíngshànɡ
zhènɡ
zhēn
zhī
dàosān
shí
èr
xiànɡ

cónɡ


ɡuó
dào


ɡuó

lín
shòu
寿
zhōnɡ
shí

xīn

luàn

suǒ
shēnɡ

duò

nàn
zhī
chù

chánɡ
zhī

lái
zhī
shì


chénɡ
zhū

zhōu
mǎn

shì

zhī

qiè


suǒ
ɡuà
ài

xìn
jiě
kōnɡ
xíng

rěn

hénɡ

zhì
xīn

zuò
shā
mén

wèi
céng
fàn
jiè


yào

chù
?”
?”


yán
:“
:“

zāi

chā

jié
nǎi
wèn


zhī
xíng

rěn

wèi
běnrěn

nǎi
rěn
yǒu

shì


děnɡyuē

ruò


zhě


ér

bào

èr
yuē

ruò
zhuā
chuí
zhě

shòu
ér

hèn

sān
yuē

ruò
chēn
huì
zhě


xīn
xiànɡ
zhī


yuē

ruò
qīnɡ
huǐ
zhě


niàn

è
。”
。”


shí
sònɡ
yuē

zhuāhuì

qīnɡ
huǐ


hènrěn

shì

suǒ
wènshèn
yán


màn

wèi
céng

luàn


fàn

yǒu
è

shì
xíngkāi
shì
chánɡ

rěn

dūn
chénɡ
xíng


shì
yònɡ

chénɡ


sān
shí
èr
xiànɡ
mínɡ

cónɡ
shì

è
zhě

chánɡ

jiā
chuí
zhànɡ

hài
xīn
shī

rén

shì


è
dào

xié
jiàn

ɡònɡ
ɡāo


biē
hào
chēn
huì


wéi

tóu
mínɡ

zhōnɡ

jìn
tān
qiáng
liánɡ


yònɡ

jìnɡ


zhī
xiàoshì

yǒu
dānɡ
xiū
jiè

běn


shòu
shàn
shī
jiào

děnɡ
xīn
shī

rén


yòu
yǒu

shì

xíng

děnɡyuē

ài
yào
mínɡ
jīnɡ

hào


dào

jìn
xīnjiào
huì

rén

èr
yuē

yuǎn


réncónɡ
shì

sān
yuē

chánɡ
hào

shī
shā
mén
fàn
zhì


yuēshuì


xīn
kōnɡ
xíng
。”
。”


shí
sònɡ
yuē

ruò

yào
shā
mén

chánɡ
qín

jīnɡ
dào

ài


yuǎn
shī


shì
rén
nán

shēn
xué
qiúduō
wén
ɡuǎnɡ
广
kāi
rén

hào
shī

qiān
xīn

shì
xíng
rén


qīn

bài

luàn
shì
jiān

cónɡ
shì


zhě

wèi
chánɡ
jìn


shì

qīnɡ
ɡāo
shì

chánɡ
fánɡ
yuǎn


jìnɡ
xiū


dào


bēi

tiān
xià


shì

chā

jié

jiě
shēn
zhū
bǎo
yīnɡ
luò

yònɡ
sàn

shànɡ


zhī
wēi
shén
lìnɡ

suǒ
sàn

zhǐ


kōnɡ

huà
chénɡ
bǎo
ɡài

zhōnɡ
yǒu

bǎi
huà
rén
chū


jiě
shēn
zhū
bǎo


sàn

shànɡshēnɡ
yán
:“
:“
yuàn


shànɡ
zhènɡ
zhēn
dào

!”
!”

chā

jié
jiàn
zhū
huà
rén

yǒnɡ
yuè
huān


wèn

yán
:“
:“

huà
suǒ
chū

cónɡ
tiān
láifānɡzhōnɡ
lái

?”
?”


bào
yán
:“
:“
shì
huà

cónɡ
shí
fānɡ
lái


fēi
tiān


fēi
lónɡ


fēi
shén


fēi
rén


fēi


shuǐ

huǒ

fēnɡ

kōnɡ

fēi


tònɡ

xiǎnɡ

xíng

shí


fēi


fēi
xīn

fēi
zuò

fēi
wǎnɡ

fēi
lái


fēi
jīn
shì


fēi
hòu
shì


fēi
shēnɡ


shì
rén
mínɡ
huàcónɡ
shēnɡ

hào
wéi
kōnɡ


yǐnɡ
xiàn

jìnɡ
zhōnɡ


zhí

shě


yóu
lái

suǒ

rén


mìnɡ

shí

ruò
nán

jiàn
zhī
zhū


huà

shí

wén

hào
xìn

ér
xíng
xìn
zhě

shì
wéi


mínɡ

xìnɡ
shì
jiān
mínɡ

wéi
nénɡ
xiáng


chénɡ
shì
wéi
shā
mén
fàn
zhì

wéi
qīnɡ
jìnɡrén

wéi

cónɡ
shēnɡ


shòu
jué

wéi

tuì
退
zhuǎn

shànɡ
zhī
rén

xìn
yào


wéi

shì

。”
。”


ɡào
chā

jié
:“
:“
ruò
wén

jīnɡ
ér
xīn
jīnɡ
ɡuài

fěi
bànɡ
xínɡ
xiào

dānɡ
zhī
shì
bèi
fēi
shā
mén
fàn
zhì

shì
wéi
wài
dào
fànɡ

zhī
rén

wéi

fǎn

è
shī
zhī
rén

wéi
àn


yǎn
zhà
chēngshì
wéi

wǎnɡ


zhī
rén

。”
。”


shìlái
wèn

yán
:“
:“
xìn


zhě

nénɡ
yǒu

rén
?”
?”


bào

yán
:“
:“
yǒu

bǎi

亿

tiān

rén

jiē


suǒ
cónɡ
shēnɡ


yào

zhōnɡ


shì
shí

chā

jié
rěn


bǎi

qiū


bǎi
qīnɡ
xìn
shì

èr
shí

qīnɡ
xìn


jiē

zhù

tuì
退
zhuǎn


shòu
寿
zhōnɡ

dānɡ
shēnɡ


西
fānɡ

liànɡ

qīnɡ
jìnɡ
ɡuó

chánɡ

chí

shùjiào
huà
chénɡ
jiù

qiè
rén
mín

shǐ
使

tuì
退
zhuǎn


shì


hénɡ
shā
biān
jié

dānɡ


zuò

。”
。”


wén

yán

shāo
shāo
què
xíng

ér
wèi

yán
:“
:“
hòu
shuō。”
。”

xián
zhě
ā
nán


yán
:“
:“
dānɡ

mínɡ

jīnɡfènɡ
chí
zhī
?”
?”ā
nán
:“
:“
shì
jīnɡ
mínɡ
wéi


shēnɡ

jīnɡ

chā

jié
suǒ
wèn

dānɡ
fènɡ
chí
zhī

bǎi
jié
xíng

ér


zhìzhěfěnɡ
sònɡ

jīnɡfēn


wèi
rén
shuō
。”
。”


shí
sònɡ
yuē

ruò
xìn
xué
shēnɡ

jīnɡ


ɡōnɡ


yǒu
liànɡ
sān
è
dào

hòu
shòu
zhě

jiē
rán


shuōchā

jié


bèizhū
tiān
lónɡ
shén

jiē
huān

shòu
chí

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 菩萨生地经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活