手机学佛网
用善的尺度记录人生!

十二佛名神咒校量功德除障灭罪经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

shí
èr

mínɡ
shén
zhòu
jiào
liánɡ
ɡōnɡ

chú
zhànɡ
miè
zuì
jīnɡ

suí
tiān
zhú
sān
zànɡ

shī
shé

jué
duō
chū


shé

jué
duō

jìnɡ

chánɡ
zhù

biàn
mǎn


jièzhēshì

wén


shí


qié

zhù
wánɡ
shè
chénɡ

shé
jué
shān
zhōnɡ
qiū
zhònɡ
qiān
èr
bǎi

shí
rényǒuzhònɡ

wàn
èr
qiān
rén


ē

duō


wéi
shǒu

ěr
shí

shì
zūn
ɡào
yán
:“
:“dōnɡ
fānɡchà

yǒu
shí


shuō
zhū

chà


亿
bǎi
qiān
wēi
chén
děnɡ

ɡuò
zhū

chà
yǒu
mínɡ
yuē
jiě
tuō
zhǔ
shì
jiè


shì
jiè
nèi
yǒumínɡ
yuē

kōnɡ
ɡōnɡ


qīnɡ
jìnɡ
wēi
chén

děnɡ

duān
zhènɡ

ɡōnɡ

xiànɡ

ɡuānɡ
mínɡ
huā


tóu


liú

ɡuānɡ

bǎo

xiānɡ

zuì
shànɡ
xiānɡ

ɡònɡ
yǎnɡ


zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhuānɡ
yán

dǐnɡ


liànɡ

biān


yuè
ɡuānɡ
mínɡ

yuàn

zhuānɡ
yán

biàn
huà
zhuānɡ
yán


jiè
chū
shēnɡ


zhànɡ
ài
wánɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó

xiàn
zài
suí
xīn

xíng
xiāo
yáo
zài
chù
shuō


ruò
shàn
nán


shàn

rén
fàn

zhòng
fěi
bànɡ
sān
bǎo

fàn


luó


shì
rén
zuì
zhòng

jiǎ
shǐ
使

yánbiàn
wéi
wēi
chénwēi
chén
chénɡ


jié

shì
rén
yǒu
ruò
ɡān
jié
zuì

chēng
shì


mínɡ
hàobài
zhěmiè
chú

kuànɡ

zhòu

shòu
chí

sònɡ


niàn

wànɡ
zhě

shì
rén
ɡōnɡ


ér


shì
jiè
zhōnɡ

yǒu


mínɡ
zhànɡ
ài
wánɡ

lái
shòu
:‘
:‘
dānɡ

chénɡ


hào
háo
xiànɡ

yuè
ɡuānɡ
mínɡ
yàn

bǎo
lián
huā
jiān

jīn
ɡānɡ
shēnzhē


zhànɡ
ài
yǎn

yuán
mǎn
shí
fānɡ

fànɡ
ɡuānɡ
zhào

qiè

chà

xiànɡ
wánɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó

shàn
shì

shì
jiān
jiě


shànɡ
shì

tiáo

zhànɡ


tiān
rén
shīshì
zūn
’。
’。dōnɡ
fānɡ

yǒu


mínɡ
yuē

qiè
zhuānɡ
yán

ɡòu
ɡuānɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


nán
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
biàn
cái
yīnɡ
luò

niàn

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào西
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē

ɡòu
yuè
xiànɡ
wánɡ
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


běi
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
huā
zhuānɡ
yán
zuò
ɡuānɡ
mínɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


dōnɡ
nán
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
zuò
dēnɡ
mínɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào西
nán
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
bǎo
shànɡ
xiànɡ
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào西
běi
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē

wèi
ɡuān

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


dōnɡ
běi
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē

wèi

qiè
máo
kǒnɡ

shù
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


xià
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
shī

fèn
xùn
ɡēn

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào


shànɡ
fānɡ
yǒu


mínɡ
yuē
jīn
ɡuānɡ
wēi
wánɡ
xiànɡ
shì

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó


yīnɡ
dānɡ
chēng


mínɡ


xiū
ɡōnɡ
jìnɡchēng

mínɡ
hàoxīn
niàn


mínɡ
hào
。”
。”

ěr
shí


ɡào


:“
:“
ruò
yǒu
zhènɡ
xìn
shàn
nán


zhènɡ
xìn
shàn

rén

chēng

shí
èr
zhū

mínɡ
hào
zhī
shí

jīnɡ

shí


dānɡ
xiū
chàn
huǐ

qiè
zhū
zuì


qiè
zhònɡ
shēnɡ
suǒ
yǒu
ɡōnɡ

jiē
suí


quàn
qǐnɡ

qiè
zhū

jiǔ
zhù

shì


zhū
shàn
ɡēn
huí
xiànɡ

jiè

shì
shímiè

qiè
zhū
zuì


jìnɡ

qiè

zhànɡ

chénɡ
jiù
zhuānɡ
yán

qièchénɡ
jiùwèi

zhuānɡ
yán
shēn
xiànɡjuàn
shǔ
wéi
rào


liànɡ
tuó
luóliànɡ
sān
mèi
chà
zhuānɡ
yán


liànɡ
shàn
zhī
shíchénɡ
jiù


shànɡ
suǒ
shuō


zēnɡ

jiǎn

zài

fán
nǎo
zhōnɡ
xíng
ē
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānér

duān
zhènɡ


ɡuǒ
bàocái
bǎo
chōnɡ


chánɡ
shēnɡ

xìnɡ
háo

zhǒnɡ
xìnɡ
zhī
jiā

shēn
xiànɡ

shàn

juàn
shǔ
wéi
rào
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn
chónɡ
xuānér
shuō

yán

ruò
yǒu
shàn
nán


ruò
shàn

rén
děnɡ

shòu
chí


mínɡ

shēnɡ
shēnɡ
shì
shì
zhōnɡrén
ài
jìnɡ

ɡuānɡ
mínɡ
wēi


shēnɡ
chù
wéi
rén
zūn


hòu

chénɡɡào


:“
:“
ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

ruò
dānɡ
shòu
chí


mínɡ
zhěsònɡ

tuó
luó

zhòu

duō
dié


ē
xiān
sān
màn
duōzào


jiéliùliù
sān
zhì
duō
ē


tuó


sān
màn
duō
qiú

wánɡē
nán


zhē


è
zhì
zhì


zhì
zhì


zhī

ēxiū
chī

zhē

qié
shū


zhēn


zhōu
duō
pénɡ
zhǐ

ē

chā


ē

tuó

chā


suō
jiàn
tuó


tuóduō

tián

màn
dài

chí


tuóduō
•”
•”

ěr
shí

shì
zūn
shuō
shì
zhòu


chónɡ
shuō

yán

shòu
chí

zhòu
zhě


zhí
liù
shí

亿

xiàn
zài
shí
fānɡ


chánɡ

niàn
shì
rén


qiè
shòu
shēnɡ
chù

chánɡ

shàn
zhī
shí

xīn

suǒ

zhě


qiè
jiē

xiánɡ

sònɡ

tuó
luó


chánɡ
shēnɡ
zhū

qián

wēi
miào
lián
huā
shànɡ

huà
shēnɡ

shòu
tāi

zhènɡ
niàn
zhènɡ
xíng


zēnɡ
zhǎng
zhì
nénɡ
děnɡ


wén

zǒnɡ
chí

suǒ
wén

wànɡ
shī

shòu
chí

zhòu
zhě

huò


shì

sònɡ


mínɡ
zhě


rén
suǒ
shēnɡ
chù

yuǎn

zhū
è
dàoshēnɡ
shàn
chù


tuó
luó

dìnɡ

zuì
miào
zuì
shènɡ
chù

shòu
chí

wànɡ
shī

nǎi
zhìjiē
yóu
zhū

mínɡtuó
luó

ruò
rén
shī

bǎo

mǎn
qiān
wàn

亿
chà

shòu
chí


mínɡ


bào
ɡuò


xíngxíng

hénɡ
chánɡ
zhì

宿
mìnɡ

yuǎn

zhū
zhònɡ
nàn
zài
chù

chánɡ
shēnɡ
yǒu

chà

zhí

wén
zhènɡxìn
xíng
xīn


shì
xìn
xīn

chánɡ

ɡònɡ
yǎnɡ


zhí

wén


xīn
shēnɡ

huānjiàn
zhū


chí
miào
ɡònɡ
yǎnɡ


ɡònɡ
yǎnɡ

zhū

shòu
chí

mínɡ
zhě

qiān
wàn
zhū

亿
jié

shě

shēnɡ

zuì


chénɡ


dào

ruò
rén
nénɡ
zhì
xīnsònɡ

mínɡqīnɡ
jìnɡ
yǎn

nénɡ
jiàn

liànɡ

nénɡ
chí


mínɡ
liànɡ

shì
rén
suǒ
shēnɡ
chù

tiān
rén
chánɡ
ɡōnɡ
jìnɡ

ruò
rén
chí

mínɡ

qiān
wàn

亿
jié
zhōnɡ


bèi

huǐqiè
shì
jiè
zhōnɡ

mínɡ
wén

liú


ruò
rén
chí

mínɡ

qiān
wàn

亿
jié
zhōnɡ

tiān
rén
chánɡ
ɡònɡ
yǎnɡ


yǒu
huǐ
zhī
zhěchénɡ

dào

ruò
rén
chí

mínɡ


shēnɡ
qiè
ruò
xīn

zhì
huì

chǎn


chánɡ
zài
zhū

qián

ruò
rén
chí

mínɡ


rén
suǒ
shēnɡ
chù

tiān
lónɡ
zhū

chā

qián

jǐn

luó

xiū
luó
jiā
lóu
luóhóu
luó
qié

rén

fēi
rén
děnɡ

chánɡ
ɡònɡ
yǎnɡ
shì
rén

ruò
rén
chí

mínɡ

shì
shì
suǒ
shēnɡ
chù

chánɡ
shēnɡ

ɡuì
jiā

zhànɡ

xiànɡyǒu
qiān

xīn

měnɡ
jiàn
hào

shī

shēn

zhū
máo
kǒnɡ

chánɡ
chū
zhū
miào
xiānɡ

kǒu
zhōnɡ
zhū
chǐ
齿
jiān


chū
fēn
yūn
xiānɡ

tiān
chì
zhān
tán
xiānɡ


zhū

xiānɡ

qiān
wàn

亿
jié
zhōnɡ

chánɡ
xiānɡ

duàn
jué

shì
shì
suǒ
shēnɡ
chù


shēnɡ

fàn
tiānjiā
línɡ
pín

mìnɡ
mìnɡ
děnɡ
zhū
niǎo

chí

wánɡ
mínɡ
zhě

shì

ruò
rén
chí

mínɡ


bǎo
huā
zhōnɡ
shēnɡ


huā
qiān

亿


wēi
ɡuānɡ
xiànɡ


ruò
rén
chí

mínɡzhū
juàn
shǔ


yán

zhènɡ
sònɡ

yǒnɡ

shēnɡ
bié

ruò
yǒu
zhū

rén

shòu
chí

jīnɡ
zhě

shě


rén
xínɡ

zhuǎn
shēnɡ
zhì
nán
shēn


nán

shēnchénɡzhuàn

shànɡ

lún

suí


niè
pán

ruò
rén
chí

mínɡ

dāo
zhànɡ

nénɡ
hài

shuǐ
huǒ

fén
piāo

xiàn
ɡuān

nénɡ
shā

ruò
rén
chí

mínɡ

zhònɡxún

xíng
zhù
zuò

chù


nénɡ


biàn
便

ruò
rén
chí

mínɡ

shì
shì
suǒ
shēnɡ
chù

shēn
tōnɡ
yóu

kōnɡ

nénɡ
zhì

biān
chà

miàn


zhū


nénɡ
wén
shèn
shēn


děnɡ

liànɡzhī

xīn

wèi
shuō
wēi
miào


shòu

wén
shòuxīn
shēnɡ

huānzhū

jiào

jué
dìnɡ

yǒu


zhū

shì
zūn

suǒ
shuō
shèn
shēn


rén
wénshòu
chí
yǒnɡ

shī


hòu

chénɡ
jiù

liù


zhū


wèi
zhū

děnɡ

zhònɡ
xiànɡ

zhū
hǎo


chà

zhònɡ
shēnɡ

rèn

suí
suǒ

shēnɡ


chà
zhōnɡ


nénɡ
chénɡ
zhènɡ
jué

zhuàn

shànɡ

lún

suí


niè
pán

ruò
yǒu
shàn
nánshàn

rén
děnɡ

shòu
chí

jīnɡ
zhě


shànɡ
shuō
ɡōnɡ

ruò
chí

jīnɡ
zhě

jǐn
shèn

fànɡ

wén

qiánruò
mǎn


jié

ruò
jiǎn


jié

chánɡ

qín

sònɡ


shēnɡ
xiè
dài
xīn


chì
yǒu

shì


děnɡ
zhū

zhě

chánɡ
zhù
ɡōnɡ

zànɡ


kōnɡ
yún
zhōnɡ
wánɡ

chánɡ
zhù


chù

ruò
rén
wén

mínɡ


jié
jiǎn

jié

wén

shēnɡ
jìnɡ
xīn


shì
zuì
jiàn
rén


shì

zhì
huì


shì
rén
zhōnɡ
zu


shì
jiàn
zhànɡshì

mínɡ
wén

shì
ɡù

jīn
yándānɡ
tīnɡ

yǒu

zhì
huì
rén

qiǎo
jiě
fānɡ
biàn
便
zhě

chánɡ
qín

fànɡ


hénɡ
jìn
shàn
zhī
shí


wén

jīnɡ
diǎn

hòudào


shuō

jīnɡ


zhū


zhònɡqiū
zhònɡ

tiān

lónɡ


chā

qiánē
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén

fēi
rén
děnɡ

wén

suǒ
shuō

huān

fènɡ
xíng

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōshí
èr

míng
shén
zhòu

(合掌三称)
kōnɡ
ɡōnɡ


qīnɡ
jìnɡ
wēi
chén

děnɡ

duān
zhènɡ

ɡōnɡ

xiànɡ

ɡuānɡ
mínɡ
huā


tóu


liú

ɡuānɡ

bǎo

xiānɡ

zuì
shànɡ
xiānɡ

ɡònɡ
yǎnɡ


zhǒnɡ
zhǒnɡ
zhuānɡ
yán

dǐnɡ


liànɡ

biān


yuè
ɡuānɡ
mínɡ

yuàn

zhuānɡ
yán

biàn
huà
zhuānɡ
yán


jiè
chū
shēnɡ


zhànɡ
ài
wánɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuóháo
xiànɡ

yuè
ɡuānɡ
mínɡ
yàn

bǎo
lián
huā
jiān

jīn
ɡānɡ
shēnzhē


zhànɡ
ài
yǎn

yuán
mǎn
shí
fānɡ

fànɡ
ɡuānɡ
zhào

qiè

chà

xiànɡ
wánɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó

shàn
shì

shì
jiān
jiě


shànɡ
shì

tiáo

zhànɡ


tiān
rén
shīshì
zūn
qiè
zhuānɡ
yán

ɡòu
ɡuānɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuóbiàn
cái
yīnɡ
luò

niàn

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó
ɡòu
yuè
xiànɡ
wánɡ
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuóhuā
zhuānɡ
yán
zuò
ɡuānɡ
mínɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuózuò
dēnɡ
mínɡ

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuóbǎo
shànɡ
xiànɡ
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó
wèi
ɡuān

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó
wèi

qiè
máo
kǒnɡ

shù
mínɡ
chēng

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuóshī

fèn
xùn
ɡēn

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuójīn
ɡuānɡ
wēi
wánɡ
xiànɡ
shì

lái

ē
luó


sān
miǎo
sān

tuó

tuó
luó

zhòu
yuē

duō
dié


ē
xiān
sān
màn
duōzào


jiéliùliù
sān
zhì
duō
ē


tuó


sān
màn
duō
qiú

wánɡ


ē
nán


zhē


è
zhì
zhì


zhì
zhì


zhī

ē
xiū
chī

zhē

qié
shū


zhēn


zhōu
duō
pénɡ
zhǐ

ē

chā


ē

tuó

chā


suō
qián
tuó


tuóduō

tián

màn
dài

chí


tuóduō

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 十二佛名神咒校量功德除障灭罪经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活