手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说四十二章经注音

佛说四十二章经
后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

经序

shì
zūn
chéng
dào


zuò
shì

wéi
jìng

shì
zuì
wéi
shèng

zhù

chán
dìng

xiáng
zhū

dào鹿

yuàn
zhōng

zhuǎnlún


qiáo
chén

děng

rén

ér
zhèng
dào
guǒ


yǒu

qīu
suǒ
shuō
zhū


qiú

jìn
zhǐ

shì
zūn
jiào
chìkāizhǎng
jìng
nuò

ér
shùn
zūn
chì

第一章 出家证果


yán


qīn
chū
jiā

shí
xīn

běn

jiě

wéi


míng
yuē
shā
mén

cháng
xíng
èr
bǎi

shí
jiè

jìn
zhǐ
qīng
jìng

wéi

zhēn
dào
xíng

chéng
ā
luó
hàn

ā
luó
hàn
zhě

néng
fēi
xíng
biàn
huà

kuàng
jié
shòu
寿
mìng

zhù
dòng
tiānwéi
ā
nuó
hán

ā
nuó
hán
zhě

shòu
寿
zhōng
líng
shén
shàng
shí
jiǔ
tiān

zhèng
ā
luó
hàn


wéi

tuó
hán


tuó
hán
zhě


shàng

huánā
luó
hàn


wéi

tuó
huán


tuó
huán
zhě
shēng

biàn
便
zhèng
ā
luó
hàn

ài

duàn
zhězhī
duànyòng
zhī

第二章 断欲绝朕


yán

chū
jiā
shā
mén
zhě

duàn


ài

shí

xīn
yuánshēn
wéi


nèi

suǒ


wái

suǒ
qiú

xīn


dàojiéniàn

zuò

fēi
xīu
fēi
zhèngzhū
wèi

ér

chóng
zuì

míng
zhī
wéi
dào

第三章 割爱去贪


yán


chú


ér
wéi
shā
mén

shòu
dào

zhě


shì

cái


qiú
zhōng

shí

shù
xià


宿

shèn

zài


shǐ
使
rén


zhě

ài
第四章 善恶并明


yán

zhòng
shēng

shí
shì
wéi
shànshí
shì
wéi
è


děng
wéi
shí

shēn
sān

kǒu

四。

sān

shēn
sān
zhě

shā

dào

yín

kǒu

zhě

liǎng
shé

è
kǒu

wàng
yán

sān
zhěhuì

chī


shì
shí
shì


shùn
shèng
dào

míng
shí
è
xíng

shì
è
ruò
zhǐ

míng
shí
shàn
xíng
ěr

第五章 转重令轻


yán

rén
yǒu
zhòng
guò

ér


huǐ

dùn


xīn

zuì
lái

shēn


shuǐ
guī
hǎi

jiàn
chéng
shēn
guǎng
广

ruò
rén
yǒu
guò


jiě
zhī
fēi

gǎi
è
xíng
shàn

zuì

xiāo
miè


bìng

hàn

jiàn
yǒu
quán
sǔn
ěr

第六章 忍恶无瞋


yán

è
rén
wén
shàn


lái
rǎo
luàn
zhějìn


dāng

chēnlái
è
zhě
ér


zhī

第七章 恶还本身


yán

yǒu
rén
wén

shǒu
dào

xíng

rénzhì


duì


zhǐ

wèn
yuē
cóng
rén


rén
guī

hu

duì
yuē

guīyán

jīn

jīn

chí
huò
guī

shēn


yóu
xiǎng
yìng
shēng

yǐng
zhī
suí
xíng

zhōng

miǎn


shèn

wéi
è

第八章 尘唾自污


yán

è
rén
hài
xián
zhě

yóu
yǎng
tiān
ér
tuò

tuò

zhì
tiān

hái
cóng

duò


fēng
yáng
chén

chén

zhì


hái
bèn

shēn

xián


huǐ

huò

miè


第九章 返本会道


yán


wén
ài
dào

dào

nán
huì

shǒu
zhì
fèng
dào


dào
shèn


第十章 喜施获福


yán


rén
shī
dào

zhù
zhī
huān
shèn


shā
mén
wèn
yuējìn
hu


yán

zhī
huǒ

shù
qiān
bǎi
rén
lái
fēn


shú
shí
chú
míng

zhī

第十一章 施饭转胜


yán

fàn
è
rén
bǎifàn

shàn
rén

fàn
shàn
rén
qiānfàn

chí

jiè
zhě

fàn

jiè
zhě
wànfàn


tuó
huán

fàn
bǎi
wàn

tuó
huánfàn


tuó
hán

fàn
qiān
wàn

tuó
hánfán

ā
nuó
hán

fàn


亿
ā
nuó
hánfàn

ā
luó
hàn

fàn
shí

亿
ā
luó
hànfàn


zhī


fàn
bǎi

亿

zhī
fàn

sān
shì
zhū


fàn
qiān

亿
sān
shì
zhū
fàn


niàn

zhù

xiū

zhèng
zhī
zhě

第十二章 举难劝修


yán

rén
yǒu
èr
shí
nán

pín
qióng

shī
nán

háo
guì
xué
dào
nán


mìng


nán
jīng
nán

shēng
zhí

shì
nán

rěn

rěn

nán

jiàn
hǎo

qiú
nán

bèi


chēn
nán

yǒu
shì

lín
nán

chù
shì

xīn
nán

guǎng
广
xué

jiū
nán

chú
miè

màn
nán


qīng
wèi
xué
nán

xīn
xíng
píng
děng
nán


shuō
shì
fēi
nán

huì
shàn
zhī
shí
nán

jiàn
xìng
xué
dào
nán

suí
huà

rén
nán


jǐng

dòng
nán

shàn
jiě
fāng
biàn
便
nán

第十三章 问道宿命

shā
mén
wèn
yīn
yuán


zhī

宿
mìng

huì

zhì
dào


yán

jìng
xīn
shǒu
zhì


huì
zhì
dào
jìng

gòu

míng
cún

duàn


qiú

dāng


宿
mìng

第十四章 请问善大

shā
mén
wènzhě
wéi
shàn


zhě
zuìyán

xíng
dào
shǒu
zhēn
zhě
shàn

zhì

dào

zhě


第十五章 请问力明

shā
mén
wènzhě
duōzhě
zuì
míng


yán

rěn

duōhuái
怀
è


jiān
jiā
ān
jiàn

rěn
zhě

è


wéi
rén
zūn

xīn
gòu
miè
jìn

jìng

xiá
huì

shì
wéi
zuì
míng

wèi
yǒu
tiān


dài

jīn


shí
fāng
suǒ
yǒu


yǒu

jiàn


yǒu

zhī


yǒu

wénqiè
zhì


wèi
míng


第十六章 舍爱得道


yán

rén
huái
怀
àijiàn
dào
zhěchéng
shuǐ

zhì
shǒu
jiǎo
zhī

zhòng
rén
gòng
lín


yǒu


yǐng
zhě

rén

ài

jiāo
cuò

xīn
zhōng
zhuó
xīngjiàn
dào


děng
shā
mén

dāng
shě
ài


ài

gòu
jìn

dào

jiàn


第十七章 明来暗射


yán


jiàn
dào
zhěchí


míng
shì
zhōng


míng

miè

ér
míng

cún

xué
dào
jiànmíng

miè

ér
míng
cháng
cún


第十八章 念等本空


yánniàn

niàn
niàn

xíng

xíng
xíng

yán

yán
yán

xiū

xiū
xiū

huì
zhě
jìn
ěr


zhě
yuǎn
hu

yán

dào
duàn

fēi

suǒ


chā
zhī
háo


shī
zhī第十九章 假真并观


yán

guān
tiān


niàn
fēi
cháng

guān
shì
jiè

niàn
fēi
cháng

guān
líng
jué


shì
zhī
shí


dào第二十章 推我本空


yán

dāng
niàn
shēn
zhōng

yǒu
míng

dōu


zhědōu
huàn
ěr

第二十一章 名声丧本


yán

rén
suí
qíng


qiú

shēng
míng

shēng
míng
xiǎn
zhù

shēn
tān
shì
cháng
míng
ér

xué
dào

wǎng
gōng
láo
xíngshāo
xiāng

suī
rén
wén
xiāng

xiāng
zhī
jìn


wēi
shēn
zhī
huǒ
ér
zài

hòu

第二十二章 财色招苦


yán

cái


rén

rén
zhī

shědāo
rèn
yǒu

cān
zhī
měi

xiǎo
ér
shì
zhī


yǒu

shé
zhī
huàn

第二十三章 妻子甚狱


yán

rén
shè
zhái

shèn

láo


láo

yǒu
sàn
shì
zhī

yuǎn

zhī
niàn

qíng
ài
dàn

chí

suī
yǒu

kǒu
zhī
huàn

xīn
cún
gān


tóu

yuē
fán


tòu


mén

chū
chén
luó
hàn

第二十四章 色欲障道


yán

ài


shèn
zhī
wéi

wài

lài
yǒuruò
shǐ
使
èr
tóng


tiān
zhī
rén


néng
wéi
dào
zhě


第二十五章 欲火烧身


yán

ài

zhī
rén

yóu

zhífēng
ér
xíng


yǒu
shāo
shǒu
zhī
huàn

第二十六章 天魔娆佛

tiān
shén
xiàn


huài
yán


náng
zhòng
huì

ěr
lái

wéi

yòng

tiān
shén

jìng

yīn
wèn
dàowéi
jiě
shuō
tuó
huán
guǒ

第二十七章 无著得道


yán


wéi
dào
zhě

yóu

zài
shuǐ

xún
liú
ér
xíng


chù
liǎng
àn


wéi
rénwéi
guǐ
shén
suǒ
zhē


wéi
huí
liú
suǒ
zhù
bài


bǎojué
dìng

hǎi

xué
dào
zhī
rén


wéi
qíng

suǒ
huò


wéi
zhòng
xié
suǒ
rǎo

jīng
jìn

wéi


bǎo

réndào


第二十八章 意马莫纵


yán

shèn

xìnxìn

shènhuì


huì

huò
shēng


ā
luó
hàn


nǎi

xìn第二十九章 正观敌色


yán

shèn

shì

gòng
yán


ruò


zhě

zhèng
xīn

niàn


wéi
shā
mén

chǔ

zhuó
shì

dāng

lián
huā


wéixiǎng

lǎo
zhězhǎng
zhěshào
zhě

mèi

zhì
zhěshēng

tuō
xīn


miè
è
niàn

第三十章 欲火远离


yán


wéi
dào
zhěgān
cǎo

huǒ
láidào
rén
jiàndāng
yuǎn
zhī

第三十一章 心寂欲除


yán

yǒu
rén
huàn
yín

zhǐduàn
yīn


wèi
zhī
yuē

ruò
duàn

yīnduàn
xīn

xīn

gōng
cáo

gōng
cáo
ruò
zhǐ

cóng
zhě
dōu


xié
xīn

zhǐ

duàn
yīn
wéi
shuōshēngxiǎng
shēng

èr
xīn


jìng

fēi


fēi
xíng


yánshì
jiā


shuō

第三十二章 我空怖灭


yán

rén
cóng
ài

shēng
yōu

cóng
yōu
shēng


ruò


ài


yōu第三十三章 智明破魔


yán


wéi
dào
zhě
rén

wàn
rén
zhàn

guà
kǎi
chū
mén


huò
qiè
ruò

huò
bàn

ér
tuì
退

huò

dòu
ér


huò

shèng
ér
huán

shā
mén
xué
dào

yīng
dāng
jiān
chí

xīn

jīng
jìn
yǒng
ruì


wèi
qián
jìng


miè
zhòng


ér

dào
guǒ

第三十四章 处中得道

shā
mén

sòng
jiājiào
jīng


shēng
bēi
jǐn


huǐ

tuì
退


wèn
zhī
yuēzài
jiā

céng
wéiduì
yuē

ài
tán
qín


yán

xián
huǎnduì
yuē


míng


xián
duì
yuē

shēng
juéhuǎn

zhōngduì
yuē

zhū
yīn
yán

shā
mén
xué
dào

rán

xīn
ruò
tiáo
shì

dào

dào
ruò
bào

bào

shēnshēn
ruò
shēng
nǎo


ruò
shēng
nǎo

xíng

tuì
退xíng

tuì
退

zuì

jiā


dān
qīng
jìng
ān


dào

shī


第三十五章 垢净明存


yán


rén
duàn
tiěchéng
jīng
hǎo

xué
dào
zhī
rén


xīn
gòu
rǎn

xíng

qīng
jìng


第三十六章 展转获胜


yán

rén

è
dào


wéi
rén
nánwéi
rén
nán
nánwéi
nán

liù
gēn
wán

nán

liù
gēnshēng
zhōng
guó
nán


shēng
zhōng
guó

zhí

shì
nán


zhí

shì


dào
zhě
nán
dào

xīng
xìn
xīn
nán


xīng
xìn
xīn
xīn
nán

xīn


xiū

zhèng
nán

第三十七章 念戒近道


yán

shù
qiānniàn

jièdào
guǒ

zài

zuǒ
yòu

suī
cháng
jiànshùn

jiè

zhōng


dào

第三十八章 生即有灭


wèn
shā
mén

rén
mìng
zài

jiān

duì
yuē

shù

jiān


yán


wèi
zhī
dào


wèn

shā
mén

rén
mìng
zài

jiān

duì
yuē

fàn
shí
jiān


yán


wèi
zhī
dào


wèn

shā
mén

rén
mìng
zài

jiān

duì
yuējiān


yán

shàn
zai


zhī
dào


第三十九章 教诲无差


yán

xué

dào
zhě


suǒ
yán
shuō

jiē
yīng
xìn
shùnshí


zhōng
biān
jiē
tián


jīng

ěr

第四十章 行道在心


yán

shā
mén
xíng
dào
niú

shēn
suī
xíng
dào

xīn
dào

xíng

xīn
dào
ruò
xíng


yòng
xíng
dào

第四十一章 直心出欲


yán


wéi
dào
zhě


niú

zhòng

xíng
shēn

zhōng
gǎn
zuǒ
yòu

shì

chū
nǎi
shā
mén
dāng
guān
qíng


shèn
zhí
xīn
niàn
dào


miǎn第四十二章 达世知幻


yán


shì
wáng
hóu
zhī
wèi

guò

chén

shì
jīn

zhī
bǎo
shì
wán

zhī

shì

qiān
jiè

shì
ā
nòu
chí
shuǐyóu

shì
fāng
biàn
便
mén

huà
bǎo


shì

shàng
shèng

mèng
jīn


shì

dào

yǎn
qián
huā

shì
chán
dìngzhù

shì
niè
pán

zhòushì
dào
zhèng

liù
lóng


shì
píng
děng


zhēn


shì
xīng
huà


shí


zhū


qiū

wén

suǒ
shuō

huān

fèng
xíng

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说四十二章经注音
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活