手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛语法门经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音
mén
jīnɡ

yuán
wèi
běi
tiān
zhú
sān
zànɡ

shī


liú
zhī
chū


shì

wén


shí


qié

zhù
lín
lóu
ɡé
shànɡ
qiū
zhònɡ

qiān
rénwàn

qiān
zhū

yǒu
xué


xué

liànɡ
rén
zhònɡ

wéi
rào
shuō


ěr
shí

huì
zhōnɡ
yǒu
mínɡ
lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ

cónɡ
zuò
ér


zhěnɡ

yòu
jiān

yòu

zhuózhǎnɡ
xiànɡyán
:“
:“
shì
zūn


lái
xiān
shuō


xiū
duō
luó
zhū
jīnɡ


yǒu
shuō
fēishì
zūn


yǒuyún

shòu
chí
?”
?”

ěr
shí


ɡào
lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ


yán
:“
:“
shàn
nán
suǒ
wèn


zhū
jīnɡ
zhōnɡ
ér
shuō


fēi


zhě

shàn
nánshì
fēi


shìshàn
nán


shàn

niàn
zhījīn
zhě
shàn
wèi

shuō
。”
。”

shí

lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ


ér


yán
:“
:“
shàn
zāi

shì
zūn

yuàn
yào

wén
。”
。”


yán
:“
:“
shàn
nán


yán
fēi

zhě


shìshàn
nán


yán


zhě

shì

mínɡ
wéi
zuì
zhònɡ
shēnzhī
suǒ
shuō

jiē


yǒu


shēn


kǒunénɡ
shuō
zhěyán
zhě


shàn
nán


zhū
yǒujiē
fēiruò
lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ


fēi


fēi


zhě

shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí
fēifēishàn
nán


ruò

shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí

zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
shēn

kǒu
zhě


mínɡshàn
nán


ruò

shēn

kǒu
zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu


shuǐ

huǒ

fēnɡ

kōnɡ
jiè


shì
děnɡmínɡshàn
nán


ruò
yǒu

shuō


shuǐ

huǒ

fēnɡ

kōnɡ
jiè
děnɡ
zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
tān

chēn

chīmínɡshàn
nán


ruò

tān

chēn

chī


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
lòu
lòumínɡshàn
nán


ruò
fēi
yǒu
lòu


fēi

lòu


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
suǒshì

zhě


mínɡ


qiú
ɡù

shàn
nán


ruò

ɡāo
xià


shì

zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
shì


fēi
shì

zhě


mínɡshàn
nán


ruò
yǒu
fēi
shì

fēi
fēi
shì


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò


xìnɡ
qīnɡ
jìnɡ

shànɡ
yán

zhènɡ
zhě


fēishàn
nán


ruò
fēi

xìnɡ

fēi

xìnɡ


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
shí


fēi
shí

zhě


mínɡshàn
nán


ruò

shí
shí


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu


shì
fán

rén
zhī
suǒ
shuōshì
shènɡ
rén
zhī
suǒ
shuōmínɡshàn
nán


ruò

fánshènɡ
rén


shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
nèi


yǒu
wài


nèi
wài

zhě


mínɡshàn
nán


ruò

nèiwài


nèi
wài

zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò

zhū


yǒu

suǒ


shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí
suǒ


zhě


mínɡshàn
nán


ruò

zhū

shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí
shì

zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu
chù


shì

wánɡ


shì

mínmínɡshàn
nán


ruò


qiè
zhū
chù

zhě

shì
mínɡ
shàn
nán


ruò
yǒu

jué
fēn
bié
ér


shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí
jué
fēn
bié
érmínɡshàn
nán


ruò


jué
fēn
bié
ér


shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí
jué
fēn
bié
ér


shì
mínɡ


ɡù
mínbiàn
便

shàn
nán


yán


zhě

ruò


fēn
bié
fēi
shì

suǒ


shì
shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí

fēn
bié
fēi

suǒ
zhě

mínɡ
wéi


。”
。”

shí

lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ


ér


yán
:“
:“
shì
zūn
ɡù

ér
yǒu
yán
shuō


zhě
yán
shuō
?”
?”


yán
:“
:“
shàn
nán
bēi
yuàn
shàn
nán


ruò

zuò
niàn
:‘
:‘

dānɡ

shì
。’
。’
shòu

xiǎnɡ

xínɡ

shí


zuò
niàn
:‘
:‘

dānɡ

shì
。’
。’

shì

qiè
chù

jiē

yǒu


lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ

zhū
shàn
nán

yǒu
shànɡ
shènɡ
zhě

duàn

qiè


duàn

qiè
zhànɡ

miè
zhū

màn

duàn

qiè
wǎnɡ


zhū
èr
jiànqiè
xiǎnɡ
ɡù

yún

yǒu
yán


shì
ɡù

fēi

mínɡ
wéi
shàn
nán

ɡù

dānɡ

shì
zhī


shì
shàn
nán


ruò

shēn

shēn
xínɡ


kǒu

kǒu
xínɡ

xínɡ

fēi
xínɡ
fēi
fēi
xínɡ

fēi
bànɡ
fēi

bànɡ


shēnɡ
xiǎnɡ

chù


zhùfēi

fēi
xínɡ
dònɡ

fēi

dònɡ
ér


zhù


rán

yuán

fēi

yuán

shàn
nánshì


yǒu

nénɡ

ɡù

shì
mínɡ
shàn
nán
nénɡ
zuò

shì
xué


shì

mínɡ
wéi
xué
shànɡ
shànɡ
zhì
ɡuānɡ
mínɡqīnɡ
liánɡbiàn
yuè

qiè
zhū
zhònɡ
shēnɡ
shēn

kāi


qiè
zhū
zhònɡ
shēnɡxiànɡ

zhì

shòu
chíbiàn
yuè

qiè
zhū


zhònɡ

jué
zhū
shuì
zhě

shàn


jiè

shì
shàn
jué
dìnɡ
xiànɡ


lún

zhuàn


lún
ɡǔ

xiánɡ
zhū

zhònɡ

xiánɡ


yuàn

xiánɡ


qiè
zhū
wài
dào
zhònɡ

shì
nénɡ
jiù

xiànɡ
è
dào
zhě

shì
nénɡ
zhuānɡ
yán
zhū

shì
jiè

shì

qiè

zhī
suǒ
chēnɡ
tàn


zuò
dào
chǎnɡ

zhī
shìzuò
dào
chǎnɡ


shì


zhū
tuó
luó

。”
。”

shuō
mén
zhī
shí

shènɡ
lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡ

fēn

jiē

mǎnshí
huò


shēnɡ

rěn

èr
wàn
liù
qiān
zhū


děnɡ


tuó
luó


zhū
sān
mèi


qiān

qiūlòuyǒu

wàn

qiān
zhònɡ
shēnɡ

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīnshén


zhǒnɡ
zhǒnɡ
huā

ɡònɡ
yǎnɡ
shì
zūn


lái
shuō
shì

mén
zhī
shí

shènɡ
lónɡ
wēi

shànɡ
wánɡzhū

zhònɡ

tiān

rén

ā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié
děnɡ


qiè

zhònɡ

wén

suǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suōsān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡsēng
(合掌三称)
qiè

lái

yīng

zhèng
děng
jué
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

sònɡ
jīnɡ
ɡōnɡ

shū
shènɡ
xínɡ


biān
shènɡ

jiē
huí
xiànɡ


yuàn
chén

zhū
yǒu
qínɡ


wǎnɡ

liànɡ
ɡuānɡ

chà

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛语法门经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活