手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说菩萨行五十缘身经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū
xiū


xiū
xiū


jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō
shú
tuó

suōsuō
shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng


wěi

suōgòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōngnǎng

sān


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō


xíng

shí
yuán
shēn
jīnɡ


西
jìn
sān
zànɡ

shī
zhú
zài
luó
yuè

.
.

shé
jué
shān
zhōnɡ

shí


qiū
sēnɡ
qiān
èr
bǎi

shí
rén


qiū


yōuyōuzhū
tiān
lónɡ
ɡuǐ
shén

yānɡ
shù

shí
fānɡ
zhū
lái


shí
wàn
rén

jiē

rán
shī


bǎo
lián
huā
shànɡ
zuò

shí
fānɡ
zhūjiàn

duān
zhènɡshēn
yǒu
sān
shí
èr
xiànɡ


shí
zhǒnɡ
hǎo

zuò
zhōnɡ
yǒu
mínɡ
ruò
𢜪

shīwén
shū
shīyán
:“
:“
rén
zhě
zhī
shēn
jīnɡ

nénɡ

zhī


yīn
yuán
zhuānɡ
yán

shēn


ɡōnɡ


shì

?”
?”

shí
fānɡ
zhū


wén
shì
yánhuān


wén
shū
shī
qián
chánɡ
ɡuì


yán
:“
:“
zuò
zhōnɡ
zhū


zhōnɡ

yǒu


ā
wéi
yuè
zhì
zhě

zhōnɡ
yǒu
wèi

ā
wéi
yuè
zhì
zhě

jiē
jiàn

shēn
yǒu
sān
shí
èr
xiànɡ


shí
zhǒnɡ
hǎo
zhuānɡ
yán

shēn

duān
zhènɡ
yīn
yuán

shì


yuàn

wèi
zhū


shuō
qián
shì
suǒ
zuò
ɡōnɡ


zhū


wén
zhī

dānɡ

zēnɡ
ɡōnɡ

。”
。”


yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

wén
shū
shī
wèn
nǎi
ěr

?”
?”


yán
:“
:“
tīnɡ

shuō
qián
shì
zuò
ɡōnɡ

shì
shì
suǒ
zhònɡ
ài
zhēn

hǎo

chí
shī

rén

chánɡ
chí
hǎo
yǎn
shàn

shī


yònɡ
shì
ɡù
zhì
huì
zhī
zhū
jīnɡ

shì
shì
chí
cǎi

zhēn
bǎo
zhuānɡ
shì

chí
shàn


shī

rén

yònɡ
shì
ɡùshēnɡ
wàn
zhǒnɡ
shēnɡ
chū
shì
shì
chánɡ

hǎo
yuàn
shàn

shì
shì
jiān
rén

yònɡ
shì
ɡù

rén
mín
jiàn

shì

yàn
yuè
shíshèng
mǎn
shū
hǎo

shì
zhī

yǒu
yàn
shì
shì
wèi
rén
shuō
jīnɡcónɡ
yǒu
suǒ

wànɡ


shǐ
使

ān
wěn
ér


yònɡ
shì
ɡù


shuō
jīnɡ
shí
rén
wén

yǒu
yàn
bǎo
zhě
shì
shì

shuō
rén
è

yǒu
è
zhě


wèi

rén
shuō

yònɡ
shì
ɡù

chén
ɡòu

zhuó

shēn
shì
shì
chánɡ
shòu
huǐ


suī
yǒu
jīn

jiē

rěn
zhī

yònɡ
shì
ɡù


xínɡ

ɡāo
zhě
wéi
xià

bēi
zhě
wéi
ɡāo
shì
shì
jiàn
rén
qiónɡ
è
zhī

jiàn
rén

huài
ān
wěn
lìnɡ
zài
zhí

yònɡ
shì
ɡù


xínɡ
dào
shí


wèi
xiàn
wēi
shén


zhuànɡ
shì
shì

zuò
ɡōnɡdāo

bīnɡ

shǐ
使
rén
xiānɡ
hài

yònɡ
shì
ɡù


xínɡ
shí

jīnɡshí

qiū

jiē


chú
shì
shì
cónɡ
shī
suǒ
wénɡǎn
fàn
quē

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
shì

shì
shì
shì

rán
dēnɡ
shīqián

rén
yǒuzhé
yònɡ
jiě
zhī

yònɡ
shì
ɡù


shēn
ɡuānɡ
mínɡ
yàn
chū

shū
hǎo

yǒu


wēi
shén
wēi
wēi
nǎi

shì
shì
shì
ruò
jiàn


shuō
jīnɡzhǐ
lìnɡ
duàn

shēn

tīnɡ
zhī

yònɡ
shì
ɡù


shuō
jīnɡ

yǒu
zhì

shì
shì

chí
è

shì
rén

shè
yǒu
chēn
huì

shāo
shāo
rěn
zhī

yònɡ
shì
ɡù


yǎnxiǎo
yǐn
chánɡ
hǎo

rén
yǒu
jiànhuān

zhě
shì
shì
jiàn

rén
duān
zhènɡ
chí
yín

xiànɡ
zhī

yònɡ
shì
ɡù


shēn
yán

shū
hǎorén
yǒu
jiàn
zhě


huān

shì
shì
suí
shí
shú
ɡuǒ

hǎo
xiānɡ
huā
chí
shànɡqiū
sēnɡ

shī
yònɡ
shì
ɡù

ɡuǒ

shù

huá
jiàn
qīnɡ
xiànɡ

shì
shì
jiàn
qiū

è
dào

gǎi
lìnɡ
pínɡ
zhènɡ

jiàn

qiáo
liánɡ

wèi
zuò
qiáo
liánɡqián
cái
ɡù

kǒnɡ

rén

yònɡ
shì
ɡù


suǒ

bēi
mén
wéi

shì
shì
jiàn
xián
kònɡ

jǐnɡ

shù
zhī
chù

wèi
zhònɡ
shù
zuò
jǐnɡ

zhū
yǐn
shí

lìnɡ
rén

shí

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù


wèi
chū
quán
shuǐ

chū


wèi
shì
shì
jiàn
rén
xínɡ

chūshuō

è

yònɡ
shì
ɡù


shēn

shū
hǎo

xiá
huì
shì
shì
chí

xiānɡ


shēn

chí
shàn

shī


shànɡ


yònɡ
shì
ɡù

zhū
tiān
rén
zuò
xiānɡ
fēnɡ
zhī
xiānɡ

chí
ɡònɡ
yǎnɡ

shì
shì
chí

xiānɡ
shuǐzhū


zǎo
miàn

yánɡ
zhī
shū
chǐ
齿

yònɡ
shì
ɡù


miàn
kǒu
zhōnɡ
jiē
xiānɡ


ruò

zànɡ
zhī
jiān
shì
shì
jiàn
rén
yǒu
chēn
huì

xiànɡchánɡ

shàn

dài
zhī

yònɡ
shì
ɡù


xínɡ
dào
shí


xià
yǒu
chónɡ

ān
wěn
zhě

wēi
shén
wēi
wēi
nǎi

shì
shì
shì
suǒ
yǒu
ɡuó


hǎo
xiānɡ
huā

bèi

chí
shīyònɡ
shì
ɡù

yǒu
rén
sàn
huā
zhuó

shànɡ

biàn
便
chénɡ
huā
ɡài
shì
shì

huài
rén
zhái
shè

chánɡ

zuò
shè

yònɡ
shì
ɡù


xié
jīn
ɡānɡ
zhīfānɡ

shān


nénɡ
hài

shēn
zhě
shì
shì
jiàn
rén
yǒu


zhě

xiān
fàn
shí
zhī

què
wèi
shuō
jīnɡ

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
zhǐ
qián

jiē
yǒu
xiānɡ
huā
liú
shuǐ
shì
shì
rén
cónɡ
yǒu
suǒ
qiú
suǒ

yǒu
zhě
suǒ
ài


yònɡ
shì
ɡù


shuō
jīnɡ
shí

rén
wén
zhī

yǒu
tánɡ

zhě

jiē
yǒu
suǒ


shì
ɡù


xiánɡ

zhū

shì
shì
chí
hǎo
yīn
yuè

yuè

yònɡ
shì
ɡù


wèi
zhū


shuō
jīnɡ

mǎn


jiè
zhōnɡ
rén

biàn
wén
zhī
shì
shì
zuò
jīn
yín

bǎo
shù
shànɡ


yònɡ
shì
ɡù

zhū
tiān

lónɡ

ɡuǐ

shén

yǒu
nénɡ
jiàn

dǐnɡ
shànɡ
zhě
shì
shì
zuòchí

xiānɡ

zhī

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù

zhēn
bǎo
xiānɡ
huā
wéi
sàn

shànɡ
shì
shì
jiàn
rén
yǒu
zhònɡ


zhé
chí

xīn
wǎnɡ


yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù

ruò
rén
ruò
shù
zhònɡ
zhī
shì
shì
chánɡ
suí
jīnɡ


fàn

xīn
chánɡ
róu
ruǎn

rěn


rén

yònɡ
shì
ɡù

yǒu
rén
kuánɡ
luàn
lái
zhì

suǒ
ān
wěn
zhě
shì
shì
chánɡ
chí
ruò
ɡān
zhǒnɡ
xiānɡ
ɡònɡ
yǎnɡ

shè

yònɡ
shì
ɡù


shēn

yǒu
chòu
chù

xiá
huì
zhī
è

yānɡ
huò

nénɡ


shēn


wēi
shén
wēi
wēi
nǎi

shì
shì
shì
jiàn
rén
yǒu

luàn

ruò
wéi
ɡuǐ
shén
suǒ
chí

zhé
wǎnɡ
jiù
zhī

shǐ
使


tuō

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xiànɡ
chù

ruò

yǒu
chónɡwèi
chú

shì
shì
shì
shī
ruò
jiàn

shuì


shuò
jīnɡ
jué

ruò

shǐ
使
jué

dānɡ
chí
yīn
yuè

ruò
chí
hǎo


sònɡ
jīnɡ
wǎnɡ
jué
zhī

yònɡ
shì
ɡù


zài
nèi

shēnɡ

zhū
tiān
fàn
shì
chí
yīn
yuè

xiānɡ
wǎnɡ
jué
zhī
shì
shì
wèi

zuò
jīnɡ
shè

hǎo
chí
chuánɡ


shí


yònɡ
shì
ɡù

wén

ménɡ

fēnɡ

shé

zǎo

shī
zhī
shǔ


ɡǎn
jìn

shēn
shì
shì
hán
dōnɡ
zhī
shí

wèi


zhū


zuò


zhī


yònɡ
shì
ɡù

suí
lán
fēnɡ

zài

qián


hán

dònɡ

máo
shì
shì
yǒu


měi
fàn
shí

zhōnɡ


shí

ruò
shīyǒu
fàn
shí


jiǎn
sǔn
ér
shí
zhī

yònɡ
shì
ɡù


shě
zhì
wēi
shén


suī

suǒ
shíshēn


léi
shì
shì

fànɡ
huǒ

shān


bìnɡ
chú

rén
sān


yònɡ
shì
ɡù
huán
hòu

huǒ
suī
shènɡ
chì


nénɡ
lìnɡ

biàn

shì
shì
chánɡ
shànɡ
shī
yǒu
dào

rén

shànɡ
ɡuì
shè
zhái


bèi

yǐn
shí

yǒu
cónɡ

zhězhī

yònɡ
shì
ɡù

zhū
tiān

ɡuǐ
shén

zhū
zhǎnɡ
zhě

chí
shì
jiān
suǒ
yǒu
zhēn
bǎo
shí


shànɡ

shì
shì
wèi

zhì
dào
jìnɡ

chí

xiānɡyònɡ
shì
ɡù


xínɡ
dào
shí

zhū
hǎo

huā
hánɡ
liè
sàn

shànɡ
shì
shì
chí
jiè
wèi
céng
yǒu
fàn
shíjiào

rén
fàn

yònɡ
shì
ɡù

suí
lán
fēnɡ

miànnénɡ
dònɡ


máo
shì
shì
wèidào
zhōnɡ
shī


màn


xià
qǐnɡ
fànqiū
sēnɡ

yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù

zhū
tiān
zhānɡ


màn
suí

ér
xínɡ


wēi
shén
wēi
wēi
nǎi

shì
shì
shì
chí
zhēn
bǎoshàn
yònɡ
shì
ɡù


jīnɡ
xínɡ
shí

cùn

dǎoxiànɡ
wén
wéi
xiàn
shì
shì
chí
chuánɡ
fān

huā
ɡài

zhǒnɡchí
yònɡ
shànɡ

da

yònɡ
shì
ɡù


rán
shēnɡ


chuánɡ
fān
ɡài

suí

ér
xínɡ
shì
shì
wèi

zhì
dàoxiānɡ
zhī
yònɡyònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù

zhū
lónɡ
chí

xiānɡ
zhī


shì
shì

céng
shuō

jìnɡ
rén
suǒ
huì


shè
yǒu
shì


dānɡ

zhì

zuò

yònɡ
shì
ɡù

zhū
tiān

lónɡ

shén

fēi
niǎo


ɡuò

shànɡ
shì
shì
jiàn


ruò

qiū
sēnɡ
lái
zhì


yínɡ
wèi

zuò


yònɡ
shì
ɡù


suǒ
xínɡ
chù

zhū
tiān

shì

fàn

ā

lún

ɡuǐ
shén

shì
jiān
rén
mínyínɡ


chí
tóu
miàn
zhuó


zhě
shì
shì
chánɡ

shēn

kǒu
fàn
zhònɡ
è


dàn
yònɡ
shēn
ɡù

wèi
shí
fānɡ
tiān
xià
rén
shī

yònɡ
shì
ɡùzài


zhōnɡ
shí

chòu
chùzhuó
shēn

chánɡ
ān
wěn

kǒnɡ
yǒu
rǎo
zhě
shì
shì
chí
shàn

shì


jiàn
yuàn
jiā

jiànxīn
zhènɡ
děnɡ

yǒu


yònɡ
shì
ɡù


zhì
huì
dàn
wéi
zhònɡ
shàn

yǒu
è

rén
yǒu

nán
wèn
jiě
zhě
shì
shì
chí
zhū
yīn
yuè

xiānɡ
huā

ɡònɡ
yǎnɡ
yònɡ
shì
ɡùchénɡ
shí

chénɡ
zhōnɡ
zhū
yīn
yuè


ɡǔ
ér

mínɡ
shì
shì
chíjié
jīn
yín
zhēn
bǎo

dàn

chí
yònɡ
shànɡ
zhū
qiū
sēnɡ

shì
jiān
rénshī

zhī

chánɡ
chí

yán
yuè


ɡònɡ


yònɡ
shì
ɡù


xínɡ
fēn
yuè
shí

bēi

wéi
ɡāo
shì
shì
wèi

shī
xuān
jiāo


lìnɡ

zhù
xínɡ

xià

chí
shàn

shìzàn
tàn

zhī
ɡōnɡ


yònɡ
shì
ɡù


fànɡ
ɡuānɡ
yàn


yuè
xīnɡ
chén
jiē
mínɡ


nénɡ
dǎnɡ

ɡuānɡ
mínɡ
zhě


wēi
shén
wēi
wēi
nǎi

shì
。”
。”


yán
:“
:“

qián
shì
wéi


shí

shì
shì
suǒ
xínɡ

shì

shù
shì

yònɡ
rén
ɡù


shuō
shǎo
shǎo
ɡōnɡ

ěr


cónɡ

shù
shì

lái

suǒ
yǒu
cái
chǎn
zhī
fēi
chánɡ

shì
ɡù
chí
shī

rén


shì
shì
suǒ
zuò
ɡōnɡ


shì

shì

fàn

tiān

rén
suǒ

nénɡ
zuò

shì
jiē
qián
shì
suǒ
xínɡ
ɡōnɡ

suǒ
zhì


kōnɡ
shànɡ

shān
shànɡ

chēnɡ

hǎi
shuǐ
shànɡ

liánɡ


suǒ
zuò
ɡōnɡ

xíng
lěi
jié

亿
shì

shuō
zhī


chēnɡliánɡ

ruò
yǒu
rén
zhì

niàn

ɡōnɡ

zhě
liànɡ

kuànɡ
wèi
zuò

jiē
tàn
zhě
zāi

rén
yǒu

qiú

zhě

zuò
ɡōnɡ

xíng

dānɡ

shì
。”
。”


shuō
jīnɡ


zhūzhū
tiān

rén
jiē
huān


qián

tóu
miàn


ér


结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)


nuó

duō
qié

qiézhù

zhù

hōng
hōng

suō
quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngsēng
(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)
yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēixīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chúnrǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuánzhì

xiàn
qiánxīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chùwǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhūyǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huìchén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miàoè
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiēxīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡmáo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān

shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chénjǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu

xīnɡ
chónɡlěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说菩萨行五十缘身经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活