手机学佛网
用善的尺度记录人生!

佛说龙施女经注音版

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēnxiānɡ
yún
ɡài

(合掌三称)běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音


shuō
lónɡ
shī

jīnɡ


ròu
zhī
ɡuó
yōu


zhī
qiān

wén

shì


shí


yóu

wéi


nài
shì
shù
yuán
qiū
zhònɡ
qiān
èr
bǎi

shí
rén
bǎi
zhònɡ

chén
dàn

zhuó

chíchénɡ
fēn
wèi

zhònɡ
huì
jiē
cónɡ

zhū
tiān
lónɡ
shén

xiānɡ

huā


yuè
bèi

chánɡ
shí


dào
zhǎnɡ
zhě


mén
wàiyǒu


mínɡ
yuē
lónɡ
shī

jué
nián
shí


shí
zài

shì
zǎoxiānɡ

zhuó
hǎo


wéi

méi
jiān
háo
xiànɡ
zhī
ɡuānɡ

zhào

chónɡ
lóu
shànɡ

dōnɡ
xiànɡ
jiàn

zài
mén
wài
zhù

rónɡ
mào
duān
zhènɡ


xīnɡ
zhōnɡ
yǒu
yuè


xiànɡ
zhònɡ
hǎo

jīn

cónɡ
rónɡ

zhū
ɡēn

dìnɡhuān
niàn
yán
:“
:“
jīn

jiàn


zhònɡdānɡzuò


xínɡ

yuàn
lìnɡ


dào


!”
!”


jiàn

xīn
wèiniàn
yán
:“
:“
shì

jīn
xīnɡ
qiúɡuò

jiè

duō

rén
mín

jīn

dānɡ
wǎnɡ
huài

dào

。”
。”


biàn
便
xià

huà
zuò


xínɡ
xiànɡ
wèi
lónɡ
shī
yán
:“
:“
jīn
suǒ
niàn
zhě

zhòng


dào
nán亿
bǎi
qiān
jié
qín
láo

xiè
rán
hòu
nǎi
chénɡ

jīn
shì
xìnɡ
yǒu
qiú
luó
hàn


yàoqiě


shì
niè
huán
wéi
tān


jiǔ

qínshìɡù


ěr
。”
。”

lónɡ
shī
duì
yuē
:“
:“yán

luó
hàn


suī


shì

ɡōnɡ


tónɡ


zhì
shí
fānɡ
kōnɡ


rénluó
hàn
zhì
shǎo

ruò

shí
ěr


yǒu
ɡāo
cái


shǎo
zhě
?”
?”yán
:“
:“
wèi
céng
wén

rén

zuò
zhuàn
lún
shènɡ
wánɡ

kuànɡ
nǎi


zuòdào
chánɡ
jiǔqiú
luó
hàn
zǎo

niè
huán
。”
。”

lónɡ
shī
bào
yán
:“
:“


wén

rén


zuò
zhuàn
lún
shènɡ
wánɡzuò

shìzuò
fàn
wánɡzuòdānɡ
jīnɡ
jìn

zhuàn


shēn


niàn
zuò
nán

shēn

ɡài
wén
tiān
xià
zūn
xínɡ


dào

亿
jié

xiè
zhě

hòu
jiē

zuò

。”
。”


jiànzhuǎn


yònɡ
chóu


ɡènɡ
zuò
è
jiào
yán
:“
:“
zuò


xínɡ
zhě

dānɡ

tān

shì
jiān
shòu
寿
mìnɡ

jīn

jīnɡ
jìn

nénɡ
cónɡ
lóu
shànɡ

tóu


zhě

hòu。”
。”

lónɡ
shī
niàn
yán
:“
:“
jīn

jiàn


nǎi

àidào


yǒu
jiào


jīnɡ
jìn

shēndào

wēi
cuì
zhī
mìnɡ
?”
?”
lán
biān

chā
shǒu
xiànɡ

yán
:“
:“

jīn

ɡuī
tiān
zhōnɡ
zhī
tiānqiè
mǐn
niàn

zhī

suǒ
qiú

qǐnɡ


mìnɡ


shě
shēn
shī


yuàn
ér
sàn
huā

。”
。”
biàn
便
zònɡ
shēn

tóu
lóu
xià


kōnɡ
zhōnɡ
wèi

zhìshēn

huà
chénɡ
nán


shí


nǎi
xiàoɡuānɡ
cónɡ
kǒu
chū

zhào


chà

huán
cónɡ
dǐnɡ


xián
zhě
ā
nán
chánɡ
ɡuì
wèn
yán
:“
:“


wànɡ
xiào

yuàn
wén


!”
!”


yán
:“
:“
ā
nán


jiàntóu
kōnɡ
zhōnɡ

huà
chénɡ
nán

fǒu
?”
?”

duì
yuē
:“
:“
jiàn
。”
。”


yán
:“
:“


nǎi
qián
shì
shí


shì
wàn


hòu
dānɡ
ɡònɡ
yǎnɡ
hénɡ
shā

lái

què
zhì


亿
liù
qiān
wàn
jié
dānɡ

zuò


hào
mínɡ
lónɡ
shènɡ


shòu
寿

jié


niè
huán
hòu

jīnɡ
dào
xīnɡ
shènɡ
bàn
jié
nǎi
miè

shí

shuō


dānɡ

jiǔ
shí


亿
wàn
rén

lìnɡ
ā
luó
hàn
dào

shì
shí

rén
mín
yǐn
shí
dānɡ


èr
dāo

tiān
shànɡ
。”
。”


shì

lónɡ
shī
shēn
zhù

qián

bào


yán
:“
:“
yuàn
fànɡ
shězuò
shā
mén
!”
!”tīnɡ

zhū
jiā
qīn
shǔ


bǎi
rénbǎi
tiān
shén

jiàn

rén
lónɡ
shī
huà
chénɡ
nán


jiē


shànɡ
zhènɡ
zhēn
dàowánɡ
jiàn
zhònɡ
rén
qiú


ɡènɡ
duō
yōu
chóucán
kuì
ér
ɡuī


shuō
shì
shíhuān


结诵仪


quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng


shè


qiè

suōhuí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suōsuō

nǎngzhuó
jiā


hòngběn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

zhū
tiān


(合掌三称)

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě

xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

shí
fānɡ
sān
shì

qièqiè


luó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dàoshànɡ
xīn


ɡuīdānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

 收藏 (0) 随喜

内容免费学习传播,因为有和您一样的人捐助。日行一善,功德无量!

支付宝扫一扫随喜

微信扫一扫随喜

文章欢迎转发,分享,功德无量:华人手机学佛网 » 佛说龙施女经注音版
分享到: 生成海报

学佛推荐

佛渡有缘人 抢沙发

切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活